آئین‌نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/02/15
شماره ویژه نامه ۱۸۱۱۰
شماره انتشار ۱۸۱۱۰
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         ماده1ـ افراد مشمول این آیین‌نامه کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور می‌باشند که با رتبه استاد تمامی به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند.        تبصره ـ افرادی که بنا به حکم هیأت‌های پاکسازی و یا هیأت‌های انتظامی بازنشسته اعلام شده باشند و اساتید مقیم خارج از کشور مشمول این آیین‌نامه نخواهندبود.        ماده2ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند کارت شناسایی یکسانی را برای اساتید بازنشسته دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی طراحی کنند که به عنوان معرفی‌نامه معتبر خواهدبود.        ماده3ـ به منظور بهره‌مندی از تجارب ارزشمند اساتید بازنشسته، کلیه مؤسسات موضوع این آیین‌نامه موظفند فضای مناسبی را همراه با تجهیزات کافی به عنوان کانون اساتید ایجاد و ارائه نمایند.        ماده4ـ افزایش حقوق سالیانه اعضای هیأت علمی به بازنشستگان با رتبه استاد تمامی قابل تسری می‌باشد.        ماده5 ـ رؤسای مؤسسات موضوع این آیین‌نامه می‌توانند این اساتید را براساس مصوبه سال 1383 شورای عالی به عنوان مشاور به کار گیرند حق‌الزحمه این اساتید و ساعات کار آنها براساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها در چارچوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.        ماده6 ـ مؤسسات موضوع این قانون موظفند نسبت به بیمه تکمیل درمانی اساتید و همسرانشان با رتبه استاد تمامی در زمان اشتغال و امتداد آن در زمان بازنشستگی اقدام نمایند.        ماده7ـ اساتید موضوع این آئین‌نامه می‌توانند به شرط پذیرش مقاله با معرفی دانشگاه از تخفیف 50% در هزینه خطوط هواپیمای داخلی دولتی برای شرکت در همایش‌های علمی خارجی یک نوبت و داخلی 2 نوبت در سال استفاده نمایند.        ماده8 ـ کلیه موزه‌ها، اماکن گردشگری، مؤسسات فرهنگی و کتابخانه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، موظفند با ارائه کارت مربوطه حداقل 50% تخفیف در نرخ خدمات برای اساتید موضوع این آئین‌نامه منظور نمایند.        تبصره ـ همه دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه توسعه موظفند در خدمات خود برای اساتید موضوع این آئین‌نامه، اولویت و تسهیلات ویژه قایل شوند.        ماده9ـ اعتبار لازم برای اجرای این آیین‌نامه از محل منابع مالی خود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوطه تأمین می‌شود.        ماده10ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای این آئین‌نامه و ارائه گزارش هر 6 ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند.        ماده11ـ این آیین‌نامه در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.