آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/06
شماره ویژه نامه ۶۶۹
شماره انتشار ۲۰۱۱۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۹۲۴۴۶/ت۵۰۳۵۲هـ                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت ‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. ب ـ واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات. ج ـ بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. د ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود. ماده۲ـ سهم هریک از شرکتهای موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آئین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرحهای تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای، اشتغال‌ آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی می‌باشد. ماده۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آئین‌نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد. ماده۵ ـ بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمینات و گردش‌کار و نظارت بر حسن اجراء بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. تبصره۱ـ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراء می‌باشد. تبصره۲ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است. تبصره۳ـ نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر براساس آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می‌باشد. ماده۶ ـ ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید. ماده۷ـ بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند. تبصره ـ اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن و ماده (۳) این آئین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد. ماده۸ ـ بانک عامل موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آئین‌نامه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارش نماید. ماده۹ـ نظارت برحسن اجرای این آئین‌نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری