آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/06
شماره ویژه نامه ۶۶۹
شماره انتشار ۲۰۱۱۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۹۲۳۰۱/ت۵۰۳۵۱هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند. تبصره۱ـ تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می‌باشد. تبصره۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ از شمول این آئین‌نامه مستثنی است. ماده۲ـ اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد. تبصره ـ تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند. ماده۳ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب۱۳۷۶ـ و سایر مقررات مربوط خواهد بود. ماده۴ـ میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می‌شود. ماده۵ ـ اجاره‌نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود. ماده۶ ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است. ماده۷ـ ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌شود. ماده۸ ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌شود. ماده۹ـ وجوه حاصل از اجرای این آئین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. ماده۱۰ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. ماده۱۱ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، براساس تعرفه‌های موردعمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد. تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری