آراء شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به کار و تبدیل وضع

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/11
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۴
شماره انتشار ۱۸۳۵۴
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 13/8/1386        شماره دادنامه: 685 الی692        کلاسه پرونده: 84/979، 85/287، 672، 533، 664، 13، 970، 86/43        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: آقایان 1ـ افشین پورک 2ـ غلامرضا رنجبر 3ـ کامران حقگو 4ـ جهانگیر پازکی‌نژاد 5 ـ غلامرضا تربصی 6 ـ سیاوش دهقان‌فرد 7ـ اسد توکلی 8 ـ محمدرضا کوچکی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/491 موضوع شکایت آقای اسد توکلی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور بخواسته لغو حکم اخراج و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 چنین رأی صادر نموده است،... و متعاقب آن طی مصوبه شماره 23380ت239هـ مورخ 8/6/1371 هیأت وزیران در اساسنامه شرکت سهامی تهیه تولید و توزیع علوفه (ماده 26) بیان گردیده کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت اشتغال دارند (سال 1371) مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل 8 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشند و همچنین در ماده 74 اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام (مصوب شماره 55282ت18012 مورخ 11/3/1376 هیأت وزیران قید گردیده سایر موضوعها و مواردی که در اساسنامه پیش‎بینی نگردیده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت می‎باشد و مضافاً اینکه مصوبه استنادی شماره 29982ت27026 مورخ 24/6/1381 نسبت به مانحن‌فیه که در گذشته این حق برای وی ایجاد شده، شامل نمی‎باشد. علیهذا رأی به ورود شکایت و لغو حکم اخراج مورخ 14/12/1381 مبنی برختم قرارداد و اعاده و اشتغال مجدد شاکی بکار سابق خود یا پست مشابه (در صورت واگذاری پست مذکور به غیر) و استخدام رسمی وفق مقررات مربوط صادر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/465 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 8/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رابطه استخدامی تجدیدنظرخوانده با شرکت تجدیدنظرخواه بر اساس قرارداد همکاری موقت یکساله بوده بنا به مراتب مذکور اقدام شرکت تجدیدنظرخواه در خاتمه خدمت تجدیدنظرخوانده وفق بند (الف) ماده7 قرارداد بوده و تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‎باشد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه83/1068 موضوع شکایت آقای افشین پورک به طرفیت، شرکت پشتیبانی امور دام کشور ـ اداره کل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی به خواسته، الزام بر بکارگیری مجدد و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره1354 مورخ12/7/1384 چنین رأی صادر نموده است... سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طی نامه شماره 10804/89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و معاون اداری و مالی وزارت جهادکشاورزی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور طی نامه مورخ18/12/1380 وظایف و پستهای سازمانی را جهت اجراء ابلاغ نموده است. بخشنامه شماره 1770 مورخ 29/2/1371 معاون اداری و مالی جهاد کشاورزی تاکید به تبدیل وضعیت مستخدمین از قراردادی به رسمی آزمایشی نموده ومطابق ماده 5 آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهادسازندگی همکارانی که حداقل 8سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازمانی جهت استخدام رسمی در اولویت قرار می‎گیرند و در تبصره آن، دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر از قید حداقل 8 سال مستثنی شده‎اند، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی ضمن بکارگیری مجدد وی صادر می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/1189 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت جهاد کشاورزی ـ اداره کل امور اداری نسبت به دادنامه شماره1354 مورخ12/7/1384 شعبه18 دیوان به شرح دادنامه شماره1674 مورخ30/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قرارداد شاکی با شرکت پشتیبانی امور دام (مواد 7 و 8) و بند (ب) ماده 19 اساسنامه شرکت که اختیار عزل کارکنان را به مدیرعامل شرکت تفویض نموده بنا بر مطالب مارالذکر تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده با فسخ دادنامه فوق الاشاره حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ج ـ1ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/900 موضوع شکایت آقای کامران حقگو به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به خواسته، الزام خوانده به تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره1141 مورخ 28/6/1384 با توجه به ماده 26 اساسنامـه شرکت سهامی تهیـه، تولید و تـوزیع علوفه مـوضوع مصوبـه 22380/ت249هـ مورخ 8/6/1371 و ماده24 اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 55282/ت18012هـ مورخ 11/3/1376 هیأت وزیران شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه81/1464 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای کامران حقگو نسبت به دادنامه شماره1141 مورخ28/6/1384 شعبه29 دیوان به شرح دادنامه شماره144 مورخ3/1/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/927 موضوع شکایت آقای غلامرضا رنجبر به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به خواسته، الزام خوانده به تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 27/6/1384 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. دـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1058 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره 1132 مورخ 27/6/1384 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1549 مورخ 19/9/1384 با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده مدارک قانونی مبنی بر الزام شرکت به استخدام رسمی ابراز نداشته، ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه به علت غیر وارد بودن شکایت شاکی حکم به رد آن صادر نموده است. ه‍ـ ـ1ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/843 و 82/557 موضوع شکایت آقای جهانگیر پازکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته، تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره118 و 117 مورخ30/1/1383 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ه‍ـ ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/167 و 83/359 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره118ـ117 مورخ30/1/1383 شعبه بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره824 و 823 مورخ 9/8/1384 ضمن نقض دادنامه‎های معترض‎علیهما در قسمت ورود شکایت حکم به رد آن صادر نموده است. و ـ1ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/894 موضوع شکایت آقای غلامرضا تربصی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح شماره 1136 مورخ 27/6/1384 حکم به رد شکایت صادر نموده است. و ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1090 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای غلامرضا تربصی نسبت به دادنامه شماره 1136 مورخ27/6/1384 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره1879 مورخ24/11/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. زـ1ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/936 موضوع شکایت آقای سیاوش دهقان‌فرد به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام به خواسته ابطال ابلاغیه اخراج و الزام طرف شکایت به اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره548 مورخ30/3/1384 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. زـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1159 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیاوش دهقان‌فرد نسبت به دادنامه شماره 548 مورخ 30/3/1384 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 2439 مورخ 15/12/1384 حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ح ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه82/1808 موضوع شکایت آقای محمدرضا کوچکی به خواسته ابطال حکم اخراج به شماره 3340/39 مورخ 11/6/1382، الزام به اعاده به کار و پرداخت حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره645 مورخ 4/3/1384 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ح ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/730 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا کوچکی نسبت به دادنامه شماره 645 مورخ 4/3/1384 شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 19/4/1384 با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ط ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه83/1067 موضوع شکایت آقای بهرام عسگری به طرفیت، شرکت پشتیبانی امور دام کشور ـ اداره کل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به نامه مورخ 15/4/1383 و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 622 مورخ 13/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، اولاً حسب تبصره ماده5 مصوبه شماره13827/ت14714هـ مورخ17/11/1374 هیأت‌وزیران، همکاران قراردادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر باشند، درصورت وجود پست سازمانی جهت استخدام رسمی دراولویت قرار دارند. ثانیاً معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی نامه شماره 10804 مورخ 8/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی 789 پست سازمانی برای حوزه مرکزی و 2100 پست سازمان برای واحدهای استانی ابلاغ نموده و معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی نامه شماره 12835/180 مورخ 18/12/1380 خطاب به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، پستهای سازمانی فوق را ابلاغ نموده است. ثالثاً شاکی دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده و شرکت به این موضوع توجه ننموده است. رابعاً، پست سازمانی برای شاکی بر خلاف ادعای شرکت به شرح فوق وجود داشته لیکن در اعطای آن به شاکی کوتاهی شده است. خامساً، تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت، طبق رأی وحدت رویه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان ابطال گردید. سادساً، نماینده شرکت طرف شکایت اعلام داشته شاکی تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ننموده در حالی که قانوناً با تصویب مصوبه مورخ17/11/1374 هیأت وزیران باید این تغییر وضعیت به وسیله شرکت در مورد شاکی اعمال می‎گردید. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شرکت طرف شکایت به اعاده به خدمت شاکی و تبدیل وضعیت استخدامی وی از قراردادی به رسمی صادر می‎گردد. ط ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/736 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به دادنامه شماره622 مورخ13/4/1384 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1332 مورخ 24/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ی ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2455 موضوع شکایت خانم شهناز بشیری به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته اعاده به کار، تبدیل وضعیت به رسمی و مطالبه کلیه حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره2734 مورخ9/12/1383 با عنایت به مواد 26 و 27 اساسنامه شرکت پشیبانی امور دام و ماده 79 قانون شرکتهای دولتی و با توجه به ابلاغ وظایف و مشاغل مستمر شرکت و مصوبه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران و با التفات به ماده 5 آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی مصوب 11/11/1374 هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ی ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/152 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره2734 مورخ9/12/1383 شعبه نوزدهم ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به وجود مشابهت در مدارک و مستندات و مقررات قانونی مربوط محرز بنظر می‎رسد و در اساس قضیه با عنایت به محتویات پرونده‎های مذکور مبنی بر مدت خدمت شاکیان در شرکت پشتیبانی امور دام کشور و ادامه آن تا تاریخ تصویب اساسنامه شرکت مزبور و نظر به اعلام وجود پستهای ثابت سازمانی مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و ابلاغ آن جهت واگذاری به مستخدمین واجد شرایط با مدرک تحصیلی مورد نیاز و حکم مقرر در ماده 5 آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی و تبصره آن در باب جواز استخدام رسمی افراد واجد شرایط، دادنامه‎های شماره622 مورخ 13/4/1384 شعبه هجدهم و شماره2734 مورخ9/12/1383 شعبه نوزدهم مبنی بر ورود شکایت شاکیان که به ترتیب در شعب هفتم و هشتم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد