«اصلاح و تکمیل ماده ۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه ۵۶۲ شورای عالی انقلاب ف

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/10/19
شماره ویژه نامه ۱۹۴۷۴
شماره انتشار ۱۹۴۷۴
شماره نامه
تاریخ نامه

«اصلاح و تکمیل ماده 14 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 562 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» (مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری       مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده 14 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 562 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1/5/1390 معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «ماده14ـ بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی،‌ معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت امنا که به تأیید رئیس هیأت امنا می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، ‌قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی اداره خواهد شد».