آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1388/02/26
شماره ویژه نامه ۱۸۶۹۹
شماره انتشار ۱۸۶۹۹
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی(بنا به تفویض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)       شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفویض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، « آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       ماده1ـ هیئت رئیسه شورای عالی مرکب از رئیس، نایب رئیس اول و دوم، دبیر و دو منشی است که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی می‌باشد و بقیه هیئت رئیسه از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.       تبصره1ـ انتخاب اعضای هیئت رئیسه، جداگانه و با اکثریت مطلق و رأی مخفی خواهدبود.       تبصره2ـ نواب رئیس و دو منشی در اولین جلسه شورای عالی در هر دوره معادل مدت زمان مقرر در حکم مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.       ماده2ـ به پیشنهاد اعضای شورای عالی، دبیر از میان اعضاء برای مدت چهارسال انتخاب و پس از تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی با حکم رئیس شورای عالی منصوب خواهدشد. انتخاب مجدد وی بلامانع است.       ماده3ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است برنامـه‌های سنواتی و 5 سـاله مربوط به تحقق وظایف شورای عالی  را تهیه و به تصویب شورای عالی برساند.       ماده4ـ جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و رئیس یا یکی از نواب رئیس رسمیت می‌یابد.       تبصره1ـ اعضایی که به مدت طولانی (حداقل 3 ماه)، به دلایل مختلف از قبیل؛ فرصت مطالعاتی، مأموریت، بیماری و مسافرت قادر به شرکت در جلسات نباشند، در زمان غیبت، رأی و عضویت آنان در حدنصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهدشد.       تبصره2ـ برای جلسات مربوط به تصویب و یا اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی، حضور دو سوم اعضاء الزامی است.       ماده5 ـ جلسات شورای عالی حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود.       تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به یکی از دو صورت ذیل، قابل تشکیل است:       الف: به دعوت رئیس شورای عالی       ب: به تقاضای یک سوم کل اعضاء       ماده6 ـ اوراق و اسناد کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و مشروح مذاکرات شورای عالی دارای طبقه‌بندی حفاظتی است و مرجع طبقه‌بندی آن، دبیرخانه شورای عالی است. بهره‌برداری از موارد فوق برای اعضای شورا در صورت ضرورت با هماهنگی دبیرخانه و تکثیر و خروج آنها نیز با مجوز دبیر شورای عالی بلامانع است.       تبصره1ـ خلاصه صورتجلسه مذاکرات و مصوبات هر جلسه شورای عالی به صورت محرمانه برای کلیه اعضای شورا به گونه‌ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می‌شود. در صورتی که هر یک از اعضاء در خلاصه مشروح مذاکرات، مطلبی برخلاف اظهارنظراتشان ثبت شده باشد می‌توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر داده تا بعداً اصلاح شود.       تبصره2ـ کلیه جلسات شورای عالی ضبط صوتی و تصویری شده و نوارهای مزبور حفظ می‌شود تا عنداللزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.       تبصره3ـ مرکز اسناد دبیرخانه مسئولیت ‌نگهداری و حفاظت از کلیه اسناد و مدارک مذکور در ماده فوق را به عهده دارد.       ماده7ـ تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق این آیین‌نامه به عهده رئیس جلسه است.       تبصره1ـ جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز خواهدشد.       تبصره2ـ تقویـم تشکیل جلسات سالیانه در آخرین جلسه هر سـال برای سال بعد به اطلاع اعضای شورای عالی می‌رسد.       تبصره3ـ وقت جلسات رسمی بنحوی تنظیم خواهدشد که مقارن با اول وقت ادای نماز نباشد.       ماده8 ـ اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر در جلسه، مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آرای مثبت از دوازده رأی کمتر نباشد.       تبصره ـ در صورت تساوی آراء ، رأی رئیس جلسه مرجحّ خواهدبود.       ماده9ـ مصوبات شورای عالی که طبق نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است، توسط رئیس شورای عالی به قوای سه‌گانه و دستگاههای ذیربط ابلاغ می‌شود.       تبصره ـ یک نسخه از کلیه مصوبات شورای عالی به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری ابلاغ می‌شود.       ماده10ـ هر عضوی موظف است در کلیه جلسات شورای عالی حضور داشته باشد.       تبصره ـ غیبتی با اطلاع تلقی می‌شود که حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل هر جلسه کتباً به دبیر شورای عالی اطلاع داده شود.       ماده11ـ وظایف و اختیارات رئیس شورای عالی عبارت است از:       الف ـ تأیید دستورجلسات شورای عالی        ب ـ اداره جلسات شورای عالی براساس آیین‌نامه مربوطه       ج ـ ابلاغ مصوبات شورای عالی       هـ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی       تبصره1ـ رئیس شورای عالی می‌تواند بنا به تشخیص خود موضوعاتی را مستقیماً در شورای عالی مطرح کند و یا برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی، شوراهای تخصصی یا فرهنگستان‌ها ارجاع نماید.       تبصره2ـ دستورجلسات براساس برنامه‌های مصوب بلندمدت و سالیانه و طرح‌ها و پیشنهادهای واصله از شوراهای تخصصی، وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها و مراکز کشور توسط دبیر شورای عالی تنظیم و پس از تأیید رئیس شورای عالی یک هفته و در موارد استثنایی سه روز پیش از تشکیل هرجلسه به اطلاع اعضا می‌رسد.       تبصره3ـ در صورت تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌توان موضوعی را از دستور خارج کرد.       ماده12ـ حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها، کارشناسان و صاحبنظران با تشخیص دبیر شورای عالی و بدون حق رأی در جلسات شورای عالی بلامانع خواهدبود.       ماده13ـ طرح‌ها و موضوعاتی که ضرورت رسیدگی به آنها در خارج از نوبت و با قید فوریت توسط هر یک از اعضاء پیشنهاد شود، در صورت رأی موافق دو سوم اعضای حاضر در همان جلسه، قابل طرح خواهدبود.       ماده14ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئیس جلسه می‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری، مطالبی را به اطلاع اعضای شورای عالی برساند.       ماده15ـ در هر جلسه، اعضای شورای عالی طبق فهرستی که قبلاً براساس موعد تقاضای واصله تنظیم شده است، می‌توانند با موافقت رئیس جلسه مجموعاً حداکثر به مدت بیست دقیقه و هر فرد حداکثر پنج دقیقه به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظایف شورای عالی صحبت نمایند. واگذاری تمام یا بخشی از وقت هر ناطق به سایر اعضاء و ناطقین بعدی امکان پذیر می‌باشد.       تبصره ـ تشخیص تعداد افراد برای صحبت قبل از دستور در سقف بیست دقیقه با اطلاع قبلی به صورت کتبی و قبل از شروع جلسه بر عهده دبیر شورا خواهدبود.       ماده16ـ هر یک از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند درخصوص مسائل و موضوعات فرهنگی و مصوبات شورای عالی، از نهادها و دستگاه‌های کشور از طریق طرح مسئله یا موضوع در صحن شورای عالی یا از طریق دبیر شورای عالی سئوال کنند و یا تذکر دهند.       تبصره ـ مسئول پی‌گیری اجرای این ماده، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و گزارش اجرا را در صورت لزوم به شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه می‌کند.       ماده17ـ در هر جلسه پس از طرح هر موضوع؛ موافقین و مخالفین حداکثر 4نفر و هر کدام حداکثر تا 5 دقیقه می‌توانند در کلیات آن موضوع اعلام نظر کرده و پس از اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی، رأی گیری صورت می‌گیرد. ادامه بحث بیشتر به تشخیص رئیس جلسه شورای عالی می‌باشد.       تبصره ـ در بررسی جزئیات موضوع، ضمن پذیرش پیشنهادات ارائه شده، یک نفر موافق و یک نفر مخالف پیرامون پیشنهاد می‌توانند اظهارنظر کنند.       ماده18ـ شورای عالـی انقلاب فرهنگی دارای شوراهای تخصـصی دائمی و موقت به شرح زیر می‌باشد:1ـ شورای مهندسی فرهنگی 2ـ شورای نقشه جامع علمی کشور 3ـ شورای تحول و نوسـازی نظام آموزشی 4ـ شورای فرهنـگی اجتماعی زنان 5 ـ شورای فرهنـگ عمـومی 6 ـ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی 7ـ شورای هنر 8 ـ شورای مدیریت کلان دستـگاه‌های فرهنگی 9ـ شورای حوزوی 10ـ شورای قرآن 11ـ شورای امور فرهنگی بین‌المللی.       تبصره ـ ایجاد، حذف و یا ادغام شوراهای تخصصی، ترکیب اعضای آنها و وظایف هر یک به تصویب شورای عالی خواهدرسید.       ماده19ـ مصوبات شوراهای تخصصی به شورای عالی ارائه و وصول آن اعلام می‌شود. مصوبات مزبور در اولین جلسه شورای عالی بعد از اعلام وصول و در صورت عدم اعتراض از سوی حداقل یک نفر از اعضای شورای عالی، مصوب تلقی خواهدشد.       تبصره ـ در صورت وصول اعتراض، عضو معترض به اولین جلـسه شـورای تخصصی مزبور دعوت و در صورت قانع شدن، مصوبه مزبور نهایی شده و ابلاغ می‌شود. در صورت قانع نشدن عضو معترض، موضوع به شورای معین ارجاع می‌شود. پس از بررسی در شورای معین و باقی ماندن فرد معترض بر اعتراض خود، در صورت پیوستن حداقل دو عضو دیگر شورا به وی، موضوع برای طرح و تصویب به صحن شورای عالی ارائه می‌شود.       ماده20ـ به منظور بهینه‌سازی و بهره‌مندی بیشتر از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمرکز زمان جلسات این شورا به مسائل اساسی و سیاستگذاری کلان در اهم مسائل و موضوعات فرهنگی و علمی، شورایی تحت عنوان « شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنـگی» مرکب از تمامـی اعضای شورای عالـی و رئیس کمیسیـون مشورتـی، به استثنای رؤسای قوای سه‌گانه و آن دسته از اعضای شورا که رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشکیل می‌شود. وظیفه شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است که از سوی شورای عالی به این شورا محول می‌شود.       تبصره1ـ جلسات شورای معین با حضور 14 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و اعتبار مصوبات آن نیز منوط به کسب اکثریت آراء حاضرین می‌باشد.       تبصره2ـ در صورت تساوی آراء ، رأی رئیس جلسه مرجحّ خواهدبود.       تبصره3ـ جلسات شورای معین حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.       تبصره4ـ مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شورای عالی و در صورت عدم اعتراض از سوی حداقل 3 نفر از اعضای شورای عالی، مصوب تلقی خواهدشد.       تبصره5 ـ هر یک از اعضای شورا که به دلیل غیبت موجه در جلسه حضور نداشته باشند، می‌توانند در جلسه بعدی شورای معین، پیشنهادها و اعتراض‌های خود را درخصوص مصوبات جلسه قبل حسب مورد، مطرح تا شورای معین نسبت به آن مصوبات، بررسی و تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.       تبصره6 ـ آن دسـته از مصوبات شـورای معین که تصویب ‌نهایی آن از سوی شورای عـالی به این شورا تفـویض شده باشد، بـدون نیاز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقی می‌شود.       ماده21ـ‌ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است به منظور تبیین مصوبات شورای عالی و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات شورا را که دارای طبقه‌بندی نمی‌باشند، در صورت امکان و ضرورت به همراه مبانی و مستندات علمی آن مصوبات، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه، به طرق مناسب؛ نظیر خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه‌های صدا و سیما، نشست‌ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فرهنگی کشور و افکار عمومی برساند.       ماده22ـ انتخـاب نماینـدگان شورای عالـی در نهادها، هیئـت‌ها، مجامع و شوراهـا به پیشنهاد اعضا و تصویب شورای عالی صورت می‌گیرد.       تبصره ـ کلیه اطلاعات مربوط به سوابق اعضای پیشنهادی، در دبیرخانه تهیه، تنظیم و تدوین و به جلسه شورا برای تصویب ارائه می‌شود.       ماده23ـ افرادی که به نمایندگی از دستگاه‌ها، نهادها و شوراهای مختلف برای عضویت در مراکز وابسته و شوراهای تخصصی معرفی می‌شوند، جز در موارد مصرح نیـاز به طرح در شورای عالی ندارد.       ماده24ـ انتخاب اشخاص در شورای عالی با رأی مخفی صورت می‌گیرد.       ماده25ـ قبل از اعلام اخذ رأی (توسط رئیس)، دبیر شورای عالی تعداد اعضای حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه‌گیری به وسیله رئیس جلسه اعلام می‌شود.       تبصره ـ تنها اعضای حاضر در جلسه حق رأی دارند.       ماده26ـ دبیرخانه شورای عالی زیر نظر دبیر شورا است که علاوه بر نقش اداری، پشتیبانی، علمی و پژوهشی، نظارت و ارزیابی و هماهنگی و پی‌گیری اجرایی شدن مصوبات شورا را نیز بر عهده دارد.       ماده27ـ دبیر، سخنگوی شورای عالی و دبیرخانه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.       ماده28ـ براساس ماده یک این آیین‌نامه، دو نفر منشی (یک نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل) برای جلسات شورای عالی از میان اعضاء انتخاب خواهند شد و وظیفه تدوین صورت‌جلسه شورای عالی را بر عهده خواهند داشت.       ماده29ـ تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده خود این شورا می‌باشد.       ماده30ـ برای طرح مجدد یا لغو هر مصوبه، لازم است که حداقل شش ماه از تاریخ تصویب آن گذشته باشد.       تبصره ـ در صورتی که حداقل دو سوم اعضای شورا تقاضای طرح مجدد یا لغو مصوبه‌ای را داشته‌باشند انقضای مدت شش ماه لازم نیست.       ماده31ـ این آئین‌نامه مشتمل بر 31 ماده و 31 تبصره در جلسه182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس تفویض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهائی رسیده‌است.