آئین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         براساس مصوبه جایزه ادبی جلال آل‌احمد (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) آیین‌نامه جایزه ادبی جلال آل‌احمد به شرح زیر تصویب می‌شود:        ماده1ـ هدف:         هدف از اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد « ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی» از رهگذر بزرگداشت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسته، بدیع و پیشرو است.         تبصره ـ تنظیم ضوابط و ارائه مشوق‌های مربوط به جایزه مزبور باید در راستای تولید فکر ادبی ـ هنری اسلام‌گرا و تقویت روحیه انتقادی ـ علمی نسبت به ترجمه‌های موجود ادبی و هنری باشد.         ماده2ـ تعاریف:         آثاری که در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و کتب مستندنگاری و تاریخ نگاری خواهد بود.         ماده3ـ ارکان:         براساس ماده 3 مصوبه جلسه 565 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارکان اجرایی این طرح عبارتند از: هیأت امناء، هیأت علمی، دبیرخانه.        ماده 4ـ هیأت امناء:         هیأت امنای ستاد اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد عبارتند از:         اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر.         تبصره ـ ریاست هیأت امناء با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.         ماده5 ـ وظایف هیأت امناء:         1ـ ترسیم و تعیین خط مشی و سیاستهای کلی طرح جایزه ادبی جلال آل‌احمد.        2ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای هیأت علمی طرح.        3ـ تعیـین اعضای هیأت علـمی طرح که مـتشکل از دو کمیـته اصلی داستان و مستندنگاری و تاریخ‌نگاری خواهد بود.         4ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار که توسط هیأت علمی طرح، تدوین و تنظیم شده است.         ماده6 ـ هیأت علمی:         هیأت علمی متشکل از نه نفر از نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه‌ داستان، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری است که توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب و برای تأیید به هیأت امناء معرفی می‌شوند.         تبصره ـ دبیر هیأت علمی، دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.         ماده7 ـ وظایف هیأت علمی:         1ـ7ـ تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار و ارسال آن برای تصویب به هیأت امناء.         2ـ7ـ تعیین و نصب هیأت سه نفره داوری در هر یک از حوزه‌‌های داستان، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری مرکب از متخصصین، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.         3ـ7ـ بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی آثار رسیده به دبیرخانه. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس برای داوری نهایی به هیأت داوران ارجاع می‌گردد.         تبصره ـ هرگونه اختلاف نظر میان اعضای هیأت علمی با رأی حداقل 3 نفر از اعضاء تعیین تکلیف می‌شود.         4ـ7ـ تصمیم‌گیری در مورد جوایز ویژه و بخش‌های جانبی.        ماده8 ـ زمان و مکان برگزاری مراسم:         مراسم اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد هر سال مقارن با ایام تولد این نویسنده توانا و صاحب سبک برگزار می‌شود.         ماده 9ـ تشکیل دبیرخانه:         بمنظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و ..... دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.         تبصره ـ انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیأت امناء خواهد بود.         ماده10 ـ وظایف دبیرخانه:         1ـ 10ـ تهیه و درج آگهی فراخوان کتاب در رسانه‌های جمعی.        2ـ 10ـ دریافت آثار ارسالی و طبقه بندی آن زیر نظر هیأت علمی.        3ـ 10ـ ارسال دعوت نامه برای برگزاری جلسات.        4ـ 10ـ انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن.        5 ـ 10ـ تهیه لوح و جوایز با نظر هیأت علمی.        6 ـ 10ـ انجام امور مالی مربوط به مراسم.        ماده11ـ مجری آیین‌نامه:         مجری این آیین‌نامه براساس مصوبه جلسه 94 شورای هنر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.         ماده12ـ ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته‌های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد بعلاوه 110 سکه بهار آزادی خواهد بود.         ماده13ـ هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت تبصره‌ای در بودجه سالانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور می‌گردد.         ماده14ـ این آیین‌نامه در 14 ماده و 4 تبصره در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.