آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الز

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/12/20
شماره ویژه نامه ۶۶۶
شماره انتشار ۲۰۱۰۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۵۷۷۱/ت۴۹۷۳۸هـ                                                         ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ ، آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصـل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد:   آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، به شرح زیر در سال ۱۳۹۲ رأساً هزینه نماید: الف ـ درآمد ۱ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۲، مبلغ نهصد و سی و شش میلیون (۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۲ـ پیش‌بینی وصول حق‌التولیه از موقوفات متصرفی در سال ۱۳۹۲، مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیارد (۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۳ـ پیش‌بینی حق‌التولیه یا اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ سازمان اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی، مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد (۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۴ـ پیش‌بینی وصول حق‌النظاره از موقوفات غیرمتصرفی در سال ۱۳۹۲، مبلغ بیست و شش میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. جمع پیش‌بینی درآمد: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۴۰۳.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب ـ هزینه ۱ـ تبلیغ و نشر معارف‌اسلامی، مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد (۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۲ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ و اداره امور و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، مبلغ یکصد و یازده میلیارد (۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۳ـ راهبری، حمایت، نظارت و اداره بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها، مبلغ یکصد و نه میلیارد (۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰) ریال. ۴ـ حق‌الزحمه هیأت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان، مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۱۲.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال. جمع کل هزینه: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۴۰۳.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۲، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد ارقام منابع و مصارف موضوع این آئین‌نامه افزایش یا کاهش دهد. ماده۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آئین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی شده در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱) مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می‌شود. ماده۳ـ چنانچه میزان وصولی درآمد، بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند (الف) ماده (۱) باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاح‌دید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ردیف‌های بند (ب) ماده (۱) و برنامه‌های سازمان هزینه کند. ماده۴ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی موضوع این آئین‌نامه، شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعائر اسلامی و آموزش قرآن مجید، تربیت قاری و حافظ قرآن کریم، چاپ و اهدای قرآن کریم، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و سلسله مباحث نمایشگاهی برای بقاع متبرکه، راه‌اندازی وتجهیز و تقویت مراکز فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم، کمک به برگزاری مسابقات قرآنی کشوری و استانی، چاپ و نشر، ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اعزام مبلغ مذهبی سالانه به بقاع متبرکه و اقصی نقاط کشور (با اولویت مناطق محروم) صورت می‌گیرد. ماده۵ ـ حفظ عین، شناسایی، تثبیت مالکیت، احیاء و حفظ اداره و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۱) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء ، شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات و تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها، شهرستان‌ها و وقف آنها با تولیت نماینده ولی‌فقیه می‌باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین‌شده در بند (ب) ماده (۱) و نیز تأمین کسری احتمالی نیازمندی برنامه‌های سال ۱۳۹۲ سازمان هزینه می‌شود. ماده۶ ـ اعتبار جزء(۳) بند (ب) ماده (۱) برای حمایت از احیاء ، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی و حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر آنها و تأمین و جبران کسری نیازمندی‌های برنامه‌های مصوب سال۱۳۹۲ توسط سازمان هزینه می‌شود. ماده۷ـ فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (۴)، (۵) و (۶) با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد یادشده با ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. ماده۸ ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۶) با موافقت رئیس سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است. ماده۹ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد. ماده۱۰ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری جدول شاخص‌ها و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی   ردیف شرح شاخص‌ها میزان حق‌الزحمه ۱ عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲ عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳ عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴ عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵ عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۶ سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان حداکثر تا دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال