آراء شماره ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مصوبه شورای حق

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/02/22
شماره ویژه نامه ۱۸۴۰۷
شماره انتشار ۱۸۴۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 28/11/1386        شماره دادنامه: 1386، 1387        کلاسه پرونده: 85/660ـ 86/27        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکیان: 1ـ آقای یحیی کاشی 2ـ خانم شهلا جعفرزاده.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 84/1016 و 84/1020 و 84/1022 و 84/1018 و 84/1021 و 84/1015 موضوع شکایت آقایان یحیی کاشی و علی اصغر مطهری و رضا خالقی و مجید طاهری و جمشید بنی عامریان و خانم شهلا جعفرزاده به طرفیت، دفتر شهری و روستائی استانداری کرمانشاه و شهرداری شهرستان سنقر به خواسته، افزایش فوق‎العاده شغل و مزایای همترازی کارشناسی با گروه 11 به شرح دادنامه‎های شماره 1386 و 1390 و 1392 و 1388 و 1391 و 1385 مورخ 30/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اقدامات خوانده در راستای انجام وظیفه اداری و سازمانی مربوطه بوده و شغل شاکی نیز از مشاغل همتراز کارشناسی محسوب نشده است و تخلف و تخطی از قانون در اقدامات مشتکی‎عنه نسبت به شاکی ملحوظ و مشهود نمی‎باشد شکایت مطروحه موجه نبوده و این شعبه حکم به رد آن صادر می‎نماید. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/339 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی کاشی نسبت به دادنامه شماره 1386 مورخ 30/7/1384 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 911 مورخ 14/6/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مستندات تجدیدنظر خواندگان و ملاحظه سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دلایل مقیده در آن از جمله اینکه شغل شاکی بدوی به موجب ابلاغ کارگزینی مورخ 29/3/1383 متصدی خدمات شهری بوده و از مشاغل همتراز کارشناس محسوب نشده است، صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری بعمل نیامده و بر کیفیت رسیدگی شعبه بدوی ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود و ملحوظ نگردیده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‎شود. الف ـ3ـ شعبه 9 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 84/1374 و 84/1372 و 84/1376 و 84/1380 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقایان علی‌اصغر مطهری و رضا خالقی و مجید طاهری و جمشید بنی‌عامریان نسبت به دادنامه‎های 1390، 1392، 1388 و 1391 مـورخ 30/7/1384 شعـبه ششـم دیوان به شرح دادنامه‎های 2049، 2048، 2046 و 2044 مورخ 15/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور صراحتاً اعلام گردیده که از تاریخ 1/9/1379 حداکثر فوق‎العاده شغل متصدیان رشته‎های شغلی از جمله شغل تجدیدنظرخواه که رسته اداری مالی می‎باشد، مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده که دستگاه مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ حداکثر به میزان 150% حقوق مبنا به گروه مربوط فوق‎العاده شغل را افزایش دهند و با توجه به نامه مورخه 4/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به عنوان رئیس سازمان مدیریت کرمانشاه که به جز موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) بخشنامه شماره 2785/د مورخه 24/5/1371 میزان فوق‎العاده شغل سایر مشاغل را بر اساس جدول موضوع بخشنامه تعیین نموده، ... لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ4ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهلا جعفرزاده نسبت به دادنامه شماره 1385 مورخ 30/7/1384 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 27/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه احکام صادره و ارسالی شاکی استفاده از مصوبه 1405 مورخ 19/1/1383 خواسته شاکی استفاده از بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 می‎باشد و مؤثر در اثبات حقانیت شاکی نیست... با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به موجب تبصره یک ماده 11 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران، اصلاح و تغییر درصدهای میزان پرداخت فوق‎العاده شغل با توجه به نوع کار و وظایف و مسئولیتهای کارمندان واجد شرایط بر اساس حقوق مبنای گروههای شغلی مورد تصدی مستخدمان، همچنین تعیین فوق‎العاده شغل مقامات موضوع تبصره 2 ماده یک قانون مذکور در قوه مجریه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد محول شده است. نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد به شرح بندهای (ب) و (پ) مصوبه آن شورا منحصراً متصدیان مشاغل معین و مشخصی را که به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی به گروههای 7 و بالاتر جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت تخصیص می‎یابند، مشمول دریافت فوق‎العاده شغل مورد تصدی حداکثر به میزان 90% اعلام داشته است و تسری مصوبه مزبور به متصدیان مشاغل خدمات شهری که در زمره مشاغل مورد نظر شورا قرار ندارند فاقد جواز قانونی می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های 1386 مورخ 30/7/1384 شعبه ششم و دادنامه شماره 1385 مورخ 30/7/1384 شعبه دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته افزایش فوق‎العاده شغل بر مبنای مصوبه شورا صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.