رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس

رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس دانلود کتاب
منابع

آقایی نیا ، حسین (1386) ، جرایم علیه اشخاص ، چاپ ششم ، تهران : نشر میزان

نویسندگان

دکتر سید محمود مجیدی

تاریخ چاپ

1394/06/20

چکیده

نویسنده : دکتر سید محمود مجیدی 

چکیده : 

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است.