رهن اموال فکری

نویسندگان

عباس کریمی ، محمد معین اسلام

تاریخ چاپ

1387/02/09

چکیده

عباس کریمی ، محمد معین اسلام

چکیده:

بر اساس ماده ۷۷ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده ۷۷۲: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود. این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.

واژگان کلیدی:

رهن - اموال فکری - عین معین - نبض مال مرهون - ورقه حق اختراع.