رهن مستعار

نویسندگان

علی علی آبادی

تاریخ چاپ

1386/02/01

چکیده

علی علی آبادی

چکیده :

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مسأله مطروحه، یعنی رهن مستعار " انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عند عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعير، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار میدهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فيما بين معیر در عقد عاریه با مستعير در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تأسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.

واژگان کلیدی:

عقد، جایز، لازم، رهن مستعار، عاریه، تبعی، وثیقه.