لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون دریایی با اصلاحات 1391

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شوراهای حل اختلاف 1388

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تملک آپارتمان ها

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون تملک بر آپارتمان ها

مشاهده بیشتر
قانون

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مسئولیت مدنی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1311

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1340

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت شرکت ها 1352

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اجرای احکام مدنی

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه قانون وکالت

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تعزیرات بهداشتی

مشاهده بیشتر
کنوانسیون

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مشاهده بیشتر
کنوانسیون

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مطبوعات

مشاهده بیشتر
قانون
1348/10/02

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌1348

مشاهده بیشتر