لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالی 1393/12/06

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
کاداستر 1393/11/29

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1393/06/19

قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

مشاهده بیشتر
دستورالعمل
حمل و نقل 1393/06/18

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به اعتراض نسبت به قبض جریمه رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1393/03/07

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1393/03/07

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خدمت وظیفه 1393/02/21

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1394

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1392/10/03

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1392/07/10

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1392/07/10

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1391/12/09

قانون حمایت از خانواده 1391

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1391/06/26

آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1391/05/15

آیین نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1391/04/25

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1390/11/16

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1390/09/20

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1390/08/07

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
قانون
قضایی 1390/07/27

قانون نظارت بر رفتار قضات

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1390/06/20

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1390/06/20

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
اسلحه 1390/06/07

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1390/02/06

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مجازات اسلامی 1392

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1389/12/08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون برنامه توسعه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

مشاهده بیشتر