about flasj

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

نوع آیین نامه
موضوع مالی
تاریخ تصویب

تاریخچه

شرح

درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده اشخاص حقوقی

مقدمه
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۰۴/۱۹۴۰۲/۲۰۰مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ ، آیین ‎ نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد، این آیین نامه در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ منتشر شده است :

- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‎ های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی ‎ باشد.

- هرگاه یک قلم از دارایی ‎ ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ‎ ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

- هزینه استهلاک دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‎ گردد.

- چنانچه در بین دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده، دارایی ‎ های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات ‎ های مستقیم و سهام یا سهم ‎ الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم ‎ الشرکه شرکت ‎ ها وجود داشته باشد، دارایی ‎ های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات ‎ های مستقیم و تبصره ‎ های آن حسب مورد خواهد بود.

- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی ‎ هایی که تجدید ارزیابی شده ‎ اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می ‎ باشد موارد زیر را در صورت ‎ های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال ‎ های بعد حسب مورد منعکس نمایند: الف - هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ‎ ها ب - اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده

- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه ‎ بندی می ‎ شود.

- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.