لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
حمایتی 1348/09/03

قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان

مشاهده بیشتر
قانون
تجارت 1347/12/24

قانون تجارت 1347

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1342/10/20

قانون سازمان برق ایران

مشاهده بیشتر
قانون

لایحه قانونی ملی کردن جنگلها

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1318/04/24

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مشاهده بیشتر
قانون
وکالت 1315/11/25

قانون وکالت

مشاهده بیشتر
قانون
مدنی 1314/01/20

قانون مدنی

مشاهده بیشتر
قانون
تجارت 1311/02/13

قانون تجارت 1311

مشاهده بیشتر