ضم امین

نرگس علیشاهی
مشاور: نرگس علیشاهی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

امین شخص مورد اعتمادی است که به وسیله دادگاه در پاره ای موارد برای حمایت از محجور( مجنون، صغیر، غیررشید) تعیین می شود.( حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 291). ضم امین حالتی است که هرگاه ولی قهری( پدر و جد پدری) به علت کهولت سن یا بیماری قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و یا زمانی که فردی در اثر كبر سن(پیری ، بالا بودن سن) يا بيمارى و... از ادارۀ تمام يا بعضی از اموال خود عاجز شده باشد با درخواست وی، همچنین در صورت خیانت متولی وقف، دادگاه شخصی را به عنوان امین ضمیمه ولی قهری، فرد عاجز و یا متولی وقف می کند. این امین از استقلال کامل برخوردار نیست و با همکاری و مشارکت این اشخاص به امور مربوطه رسیدگی می کند.

ضم امین

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .