about flasj

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

نوع آیین نامه
موضوع ایثارگران و جانبازان
تاریخ تصویب 1394/08/17

تاریخچه

تاریخچه
مصوب ۱۷ آبان ۱۳۹۴ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۹۱

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ب - مشمولین: دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان. پ - مشمولین طرح شاهد: دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان. ت - خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد - مصوب1369- شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن که در قالب برنامه‌های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت می‌گیرد. ث - کمک هزینه تحصیلی: مبلغی که به منظور تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی مشمولین توسط بنیاد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت می‌گردد. ج - طرح پراکنده: وضعیتی که براساس آن دانش‌آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.

بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید: الف - تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه. ب - مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده ‌سازی افراد برحسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و براساس نیاز جامعه. پ - ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان معلول به شرح زیر: گروه یک - جانباز ویژه شامل: دو چشم نابینا و قطع نخاع گردن گروه دو - جانباز ویژه ویلچری شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالای زانو ت - پرداخت کمک ه-زینه تحص-یلی به دان-شجویان شاغل به ت-حصیل در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهش-ی غیرشه-ریه‌بگیر در هر نی-مسال تحصیلی. ث - استفاده از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر (ازجمله تقویت بنیه علمی و استاد مشاور).

بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید: الف - برگزاری کلاس‌های تکمیلی، تقویتی - جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادی و یا مدارس خاص مانند غیرانتفاعی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی و مانند آنها) و مدارس ایثارگران بزرگسالان. ب - برگزاری کلاس‌های تقویتی ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم. پ - ارایه وسایل کمک‌آموزشی و آموزش بالینی جانباران هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولین طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند. ت - ارایه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده. ث - تشویق دانش‌آموزان کوشا و ممتاز و حائزین رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های دولتی روزانه. ج - حمایت از گروه‌های خاص تحصیلی از جمله دانش‌آموزان استعدادهای درخشان، استثنایی و بازماندگان از تحصیل.

مدت ارایه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع. ب - در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکترای حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری pHd و تخصص پزشکی برمبنای آیین‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذی‌ربط.