ادغام و تجزیه شرکت ها

الهه پیروزفر پیروزفر
مشاور: الهه پیروزفر پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی، شرکت دیگری را امحاء و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها بوجود آید. 

تجزیه حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التاسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است.  

ادغام شرکت های تجارتی در لایحه قانونی یا قانون تجارت مورد حکم قرار نگرفته، این قوانین در مورد تجزیه حکمی ندارند ادغام شرکتهای تعاونی در قانون شرکت تعاونی و قانونی بخش تعاونی 127 مورد حکم واقع شده و تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.ادغام سایر شرکت های تجارتی خصوصی در قوانین برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه مورد حکم قرار گرفته. در حال حاضر ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه حاکم بر موضوع است. در مورد تجزیۀ شرکت های تجارتی خصوصی هم تاکنون در قوانین مورد حکم قرار نگرفته، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ارتباط با شرکت های دولتی، آن را پیش بینی کرده است. 

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .