بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران

بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران دانلود کتاب
منابع

حقوق کیفری اختصاصی حسین آقایی نیا

نویسندگان

دکتر حسین غلامی

تاریخ چاپ

1389/07/01

چکیده

نویسنده: دکتر حسین غلامی

چکیده:

احزاب، از جمله مهمترین کنشگران سیاسی در جامعه محسوب می شوند. جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری گریز ناپذیر است، موجبات تضييق و تحدید کنشگران سیاسی آنها را به دنبال خواهد داشت. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در نظام حقوق کیفری ایران، نه تنها بیانگر قلمرو موسع یا مضيق حوزه مداخله کیفری در عرصه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه از دیگر سو موجبات نقد و ارزیابی سیاست کیفری را در این خصوص فراهم می نماید.

در این مقاله، ضمن تجزیه و تحلیل جرایم احزاب در قوانین مربوطه، به نقد و ارزیابی آنها در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته می شود.