لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

آئین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

اصلاح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه ۱۵۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ شورای معین)

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۸ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و کرمانشاه

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

ماده واحده تأسیس موزه تئاتر ایران

مشاهده بیشتر