اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۸ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 اصلاح و تکمیل مواد 5 و 8 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان را به شرح ذیل تصویب نمود:         « ماده5 ـ بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بصورت مؤسسه دولتی و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه تحت نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. رئیس بنیاد معاون رئیس جمهور است.»        « ماده 8 ـ ترکیب هیأت امناء :         1ـ .....        2ـ معاون اول رئیس جمهور.        3ـ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد.        4ـ .....» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد