تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و کرمانشاه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 592 مورخ9/8/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر صمد نوری‌زاد و دکتر بابک ایزدی را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و کرمانشاه تصویب نمود.