لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
رای شماره‌ ۱۹۶۱ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور رای شماره‌ ۱۹۶۱ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور
1400/04/05

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۱۹۷۸ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۱۹۴/۹۷/۲۴۲۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود» رای شماره‌ ۱۹۷۸ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۱۹۴/۹۷/۲۴۲۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»
1400/04/05

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۴/۹۷/۲۴۲۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲/۱۶۳۶ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رای اصلاحی هیات‌ عمومی رای شماره‌ ۲/۱۶۳۶ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رای اصلاحی هیات‌ عمومی
1400/04/05

گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ رأی به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۰۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب رای شماره‌ ۲۰۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رای شماره‌ ۲۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹
حقوق عمومی 1400/06/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رای شماره‌ ۲۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹
حقوق عمومی 1400/06/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره‌ ۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
حقوق عمومی 1400/06/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره‌ ۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت پایانی نامه شماره ۳۷۱۸۵/۱۷۷۰۲۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری رای شماره‌ ۲۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت پایانی نامه شماره ۳۷۱۸۵/۱۷۷۰۲۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۷۱۸۵/۱۷۷۰۲۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران رای شماره‌ ۲۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ رای شماره‌ ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵
حقوق عمومی 1400/06/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ رای شماره‌ ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیر هیأت علمی رای شماره‌ ۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیر هیأت علمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ هیات رئیسه دانشگاه مراغه

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۶۳ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس رای شماره‌ ۶۳ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس
1400/04/05

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۶۴ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷ رای شماره‌ ۶۴ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷
1400/04/05

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۶۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب رای شماره‌ ۶۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب
1400/04/05

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۷۵ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه‌ها رای شماره‌ ۷۵ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه‌ها
1400/04/05

در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت علمی‌دانشگاه‌ها، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند که در این رای به بررسی و اصلاح آن پرداخته شده است.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌ ۷۶ و ۷۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری رأی به رد شکایت صحیح است) رای شماره‌ ۷۶ و ۷۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری رأی به رد شکایت صحیح است)
1400/04/05

شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. که طی این ای به بررسی و اصلاح آن اقدام گردیده است.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رای شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر رای شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر
1400/04/06

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. که در این رای به آن پرداخته شده است.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰‌ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰‌ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
رای صادره باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد رای صادره باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد

دادستان انتظامی قضات گفت: وجود گردش کار در پرونده‌ها و آرای قضایی بسیار مهم است و کلی گویی در آراء قابل دفاع نیست چرا که رای باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد.

مشاهده بیشتر
رای قاطع مجلس به كلیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار» رای قاطع مجلس به كلیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد.

مشاهده بیشتر
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: مفاد مواد ۴۱۷ ، ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی، در احکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون اختلاف‌نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای غبن افحش در معامله‌‎ای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جبران غرامت وارده به خریدار در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جبران غرامت وارده به خریدار در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است
1400/04/01

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه چیست؟ رای وحدت رویه چیست؟

رای وحدت رویه، از جمله آرایی است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده بیشتر