لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران درخصوص مدیریت برق تا ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ به کارگروهی متشکل از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران درخصوص مدیریت برق تا ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ به کارگروهی متشکل از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران درخصوص مدیریت برق تا ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ به کارگروهی متشکل از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیات وزیران درخصوص تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت" طی نامه شماره ۵۶۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح - سازمان برنامه ‌و بودجه کشور هیئت‌ وزیران در جلسه ۲۴/۵/۱۴۰۰ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال ۱۳۹۵- آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت را به شرح زیر تصويب کرد: آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معاونی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- اعضای تمام وقت جغرافیایی: اعضای هیئت علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه (MD-Ph.D) و دکترای تخصصی (PhD) که به صورت تمام وقت در مراکز بهداشتی- درمانی، آموزشی- درمانی و مراکز درمانی دولتي دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب و یا مراکز درمانی (خیریه و موقوفه، خصوصی، دولتی غیردانشگاهی و عمومی غیردولتی) در خارج از مراکز دانشگاهی را ندارند. تبصره۱ - در صورت جابه‌جایی پزشکان تمام وقت جغرافیایی بین بیمارستان‌های زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و پزشکان درمانی تمام وقت بین بیمارستان‌های زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و سایر استان‌های مجاور با مجوز دانشگاه مبدا و پذیرش دانشگاه مقصد با تعرفه دولتی و ارایه مجوز از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از ارسال اسناد به بیمه‌های پایه، پزشک تمام وقت محسوب شده و اسناد ارسالی براساس ضریب ریالی جز حرفه‌ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می‌گردد. تبصره ۲ - پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت فعالیت در بیمارستان‌های عمومی غیر‌دولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) و سایر مراکزی که با تعرفه دولتی ارایه خدمت می‌کنند با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می‌شوند. تبصره۳ - پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در صورت فعالیت در مراکز تشخیصی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح در صورت پرداخت معادل تعرفه دولتی به پزشکان مذکور توسط این مراکز و همچنین با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می‌گردند و اسناد ایشان در بخش دولتی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت که به طور سالانه توسط هیئت وزیران ابلاغ می‌گردد، پرداخت می‌شود. تبصره ۴- در کلیه بخش­های برون­سپاری یا درون­سپاری شده مراکز دانشگاهی تا زمانی که پزشکان شاغل در این بخش­ها شرایط تمام­وقتی در این آیین‌نامه را رعایت می­نمایند (با پیوست استانداردهای مربوط)، سازمان­های بیمه­گر پایه ملزم به پرداخت ضریب ریالی جزء حرفه‌ای تمام وقت جغرافیایی برای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان مذکور خواهند بود. تبصره ۵- اسناد پزشکان تمام وقت جغرافیایی در صورت ارایه خدمت در مراکز با تعرفه غیر‌دولتی (شامل عمومی غیر‌دولتی، خیریه و خصوصی) صرفاً به بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به کووید-۱۹ تا زمان اعلام رسمی شورای عالی بیمه سلامت کشور، در صورت تایید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوط با اولویت شهرستان و مناطق محروم همچنان توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه براساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می‌گردد و در بخش مقصد نیز صرفا با ضریب ریالی غیر تمام وقت توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت می‌گردد. ۲ - جزء حرفه‌ای: در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن »واﺣﺪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ« کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ارزش ﻧﺴﺒﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت که ﺳﻪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃ اﺳﺖ. ۳ - ضریب ریالی پزشکان تمام وقت جغرافیایی: ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی که به طور سالانه توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود. ۴ - سازمان‌های بیمه‌گر پایه: سازمان‌های بیمه‌گر پایه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح است. ماده ۲- حق‌الزحمه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی عبارت است از حاصلضرب ارزش نسبی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات ارایه شده توسط پزشکان بالینی درمانی و هیئت علمی شامل گروه‌های تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصصی داخلی، جراحی و بیهوشی در ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت جغرافیایی. تبصره ۱- برای متخصصین داروساز بالینی تمام وقت جغرافیایی، صرفاً برای خدمات تخصصی مربوط، ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی قابل محاسبه و پرداخت است. تبصره ۲- اسناد پزشکی متخصصین پرتودرمانی (رادیوتراپی) تمام وقت جغرافیایی مانند پزشکان تمام وقت بالینی براساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی مصوب هیئت وزیران قابل محاسبه و پرداخت است. تبصره ۳- جهت پرداخت ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی در خدمات دیالیز و شیمی درمانی، انجام یک ارزیابی توسط پزشک در طول ارایه خدمت دیالیز/همودیالیز و یک ارزیابی توسط پزشک در طی جلسه تجویز شیمی درمانی، کافی است. ماده ۳- تعرفه پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های پیراپزشکی (پاراکلینیک) شامل بخش رادیولوژی، آزمایشگاه (تشخیصی طبی، آسیب‌شناسی(پاتولوژی) و ژنتیک) و پزشکی هسته‌ای، به شرح زیر محاسبه و پرداخت می‌گردد: ۱- بخش رادیولوژی: جزء حرفه‌ای کلیه خدمات سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی(MRI) و آنژیوگرافی عروق محیطی براساس گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می‌گردد. تبصره - پرداخت به پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی متخصص رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی در خصوص خدمات دورا‌پزشکی (تله مدیسین) (تصویربرداری)، با رعایت موارد زیر جهت خدمات تصویربرداری ام‌آر‌آی (MRI) و سی‌تی‌اسکن (CT scan) توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه، قابل محاسبه و پرداخت است: الف - معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست پزشکان تمام وقت جغرافیایی (مشمول تبصره این بند) را به طورمکتوب به سازمان‌های بیمه‌گرپایه ابلاغ و در صورت تغییر در فهرست مذکور، تغییرات را به صورت ماهانه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه ابلاغ نماید. ب - ضمیمه کردن یک نسخه از گزارش مربوط به اسناد مثبته پرونده بیمار الزامی می‌باشد. پ - دسترسی به سامانه بایگانی و ارتباطات تصویر (سیستم PACS) مشابه سایر اسناد مثبته، جهت راستی آزمایی اسناد مثبته مربوط، توسط مراکز ارایه دهنده خدمت با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در اختیار کارشناس ناظر سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد. ۲- پزشکی هسته‌ای: جزء حرفه‌ای کلیه خدمات پزشکی هسته‌ای گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیئت وزیران محاسبه و پرداخت می‌شود. ۳- آسیب‌شناسی(پاتولوژی) و ژنتیک: جزء حرفه‌ای کلیه خدمات آسیب‌شناسی(پاتولوژی) و ژنتیک گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت برای پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیئت وزیران محاسبه و پرداخت می‌شود. ۴- خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی: در خصوص خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی ملاک پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی اطلاعات ثبت شده در سامانه نسخه الکترونیک می‌باشد. چنانچه ارایه خدمت در سامانه‌های نسخه الکترونیک توسط پزشک تمام وقت انجام شده و ثبت شده باشد، مشمول پرداخت تمام وقت و در غیر این صورت مشمول پرداخت غیرتمام وقت خواهد شد. تبصره - خدمات ارایه شده توسط سازمان انتقال خون مرتبط با فرآورده‌های خونی شامل تمام‌وقت جغرافیایی نمی‌باشد. ۵- خدمات رادیوگرافی: در خصوص اسناد رادیوگرافی، پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی منوط به داشتن گزارش خدمات مربوط می‌باشد و در صورت عدم ارایه گزارش اسناد به صورت ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت محاسبه و پرداخت می‌گردد. تبصره - پرداخت اسناد بخش‌های پیراپزشکی (پاراکلینیک) برای دکترای تخصصی (Ph.D) پیراپزشکی (پاراکلینیک) تنها برای خدماتی که مرتبط با حیطه تخصصی فرد می‌باشد، ضریب ریالی جزء حرفه ای تمام وقت جغرافیایی پرداخت می‌گردد. فهرست خدمات مرتبط با حوزه‌های تخصصی مختلف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آزمایشگاه مرجع سلامت) اعلام می‌گردد. ماده ۴- در بخش‌های پارامدیکال مانند واحدهای توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌شناسی و همچنین تغذیه، روانشناس بالینی یا سلامت و سایر موارد مشابه، صرفاً برای ارایه‌کنندگان دارای مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) که به صورت تمام‌وقت جغرافیایی فعالیت می‌کنند، ضریب تمام وقت جغرافیایی محاسبه و پرداخت می‌گردد. ماده ۵- مرجع تعيين‌كننده پزشکان درمانی و اعضای هيئت علمي تمام وقت جغرافیایی، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خواهند بود و مسئوليت تشخيص و صحت تمام وقت جغرافیایی بودن پزشکان درمانی و اعضای هيئت علمي به عهده رياست دانشگاه/دانشکده علوم پزشكي مربوط مي‌باشد. ماده ۶ - نحوه اعلام اسامي پزشکان درمانی و اعضای هيئت علمي تمام وقت به شرح زیر است: ۱ - دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پس از بررسي و احراز شرايط پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی شامل پزشکان متخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق‌تخصص و همچنین افراد دارای مدرک دکترای تخصصی(PhD) پیراپزشکی (پاراکلینیک) و پارامدیکال و دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی بايد مشخصات ايشان را که شامل نام و نام خانوادگي، شماره نظام پزشكي، نوع تخصص، تصوير حكم حقوقي یا رابطه قرارداد پزشک با ذكر درجه علمي، ضبط پروانه مطب و گواهي رياست دانشگاه مبني بر تمام وقت بودن را رسماً یا از طریق سامانه‌های ماشینی (مکانیزه) به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اعلام نمايند. ۲ - دانشگاه باید پزشکان درمانی و اعضای هيئت علمي تمام وقت جغرافیایی جديد را به محض احراز شرايط به سازمان‌های بیمه‌گر پایه معرفي نمايد. همچنين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي موظفند به محض حذف شرايط تمام وقت هر يك از اعضای هيئت علمي یا پزشکان درمانی تاييد شده قبلي، مراتب روزانه به سازمان­های بیمه‌گر پایه اطلاع دهند و اسناد از تاریخ صدور گواهی خروج از تمام وقتی براساس ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت قابل پرداخت خواهد بود. تبصره ۱- برای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی می‌باشند، در صورت داشتن پروانه مطب ارایه گواهی مبنی بر ضبط یا تحویل پروانه به همراه سایر مستندات الزامی است. تبصره۲ - در خصوص تمام وقتی پزشکان سرباز که صرفاً در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می‌کنند، چنانچه موارد گفته شده در این ماده رعایت گردد، پرداخت تمام وقت جغرافیایی به پزشکان مذکور مجاز است. ماده ۷ - در صورت احراز موارد مغاير با شرايط تعيين شده براي پزشکان درمانی و اعضای هيئت علمي تمام وقت جغرافیایی، اقدامات نظارتی زیر به ترتیب قابل انجام است: ۱- شصت درصد (۶۰%) جزء حرفه‌ای تمام وقتی جغرافیایی از زمان شروع تخلف و یا اسناد یک‌سال گذشته پزشک مربوط (در صورت عدم احراز زمان شروع تخلف)، غیر قابل پرداخت است. تمام کارانه وی نیز در طول این مدت از سوی مراکز درمانی دانشگاهی قابل پرداخت نیست. ۲- در صورت عدم اخذ پروانه مطب معتبر از پزشک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجه اعتباربخشی بیمارستان مقصد را به مدت یک سال یک درجه کاهش می‌دهد و پرداخت توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی با تعرفه پایین‌تر، قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. ۳- در صورت فعالیت در مراکز جراحی محدود و مراکز تشخیصی درمانی سرپایی پروانه مسئول فنی مرکز مربوط توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال می‌گردد و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نسبت به تعلیق قرارداد با مرکز مربوط اقدام نمایند. ۴- تذکر کتبی به بیمارستان مبدا و معرفی پزشک مربوط از سوی دانشگاه محل خدمت به هیئت تخلفات اداری کارکنان یا اعضای هیئت علمی یا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدامی. تبصره ۱- سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند به طرق مختلف از جمله گزارش ناظرين بيمارستاني، بررسي اسناد پزشکی، بازرسين سازمان، ارتباط با ساير بیمه‌های پایه و تکمیلی و بررسي اسناد خسارت متفرقه نسبت به عدم اشتغال پزشكان موضوع این ماده در خارج از مراكز دانشگاهي اطمينان حاصل نمايند. تبصره ۲- از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند در صورتی که دارای پزشک تمام وقت با پروانه مطب هستند، پروانه وی را ضبط و گواهی ضبط را ضمیمه اسناد تمام‌وقتی جغرافیایی نمایند. ماده ۸- براي كليه خدمات بستري و سرپايي (درماني، تشخيصي، پیراپزشکی(پاراكلينيكي) و توانبخشي) كه توسط پزشكان درماني و اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي در بخش دولتي ارایه مي‌شوند، جزء حرفه‌اي خدمات تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر پایه با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت قابل محاسبه و پرداخت است. پرداخت تمام وقت جغرافیایی تنها به سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي تعلق مي‌گيرد و مبناي پرداخت بيمار براي كليه خدمات، ارزش نسبي پايه هر خدمت (ضريب پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی) مي‌باشد. تبصره - در موارد شایع (گلوبال) در صورت تمام وقت بودن هر یک از پزشکان ارایه دهنده خدمات، صرفاً بابت حق‌العمل جراحی، بیهوشی و معاینه (ویزیت) اولیه نوزاد تازه متولد شده، ارزش نسبی با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت محاسبه و به سرجمع هزینه شایع (گلوبال) اضافه می‌گردد. ماده ۹ - ضرایب مربوط به تعرفه‌های ترجیحی مناطق محروم از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به جزء حرفه‌ای كليه خدمات بستری بالای شش ساعت (درج اقامت (هتلینگ) در صورتحساب بیمار) ارایه شده توسط پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت تا حداکثر (۲) برابر ارزش نسبی مربوط (با احتساب سهم بیمه پایه) حسب درجه محرومیت منطقه اضافه می‌شود. به عبارت دیگر سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی در ضریب محرومیت منطقه ضرب و بخش تعرفه ترجیحی مناطق محروم محاسبه می‌گردد. تبصره ۱- جزء فنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمی‌گردد. تبصره ۲- ملاک محاسبه تعرفه ترجیحی مناطق محروم برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت، ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت می‌باشد. تبصره۳- تغییر در ضرایب تعرفه ترجیحی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران انجام می‌گردد. تبصره ۴- برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) اسناد بستری، پرداخت ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم، بر حسب درجه محرومیت منطقه به استثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصی-طبی و رادیوگرافی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. ماده ۱۰- مراکز دانشگاهی می‌توانند از کلیه افراد در صورت ارایه خدمات توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقتی، تعرفه مربوط را اخذ نمایند. تبصره ۱- خدمات خارج از پوشش بیمه و خدمات جراحی زیبایی ارایه شده توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقت جغرافیایی اعمال می‌گردد. تبصره۲ - در تخت‌های با خدمات رفاهی ویژه در بخش دولتی، براساس مصوبه هیئت وزیران سقف تعهد بیمه‌های تکمیلی حداکثر تا سقف تعرفه خصوصی می‌باشد و در هر صورت سقف پرداختی بیمه‌های تکمیلی نباید از سقف تعرفه مذکور بالاتر محاسبه و درخواست گردد. ماده ۱۱ - خدمات دندانپزشکی مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد و مطابق مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی محاسبه و پرداخت می‌گردد. ماده ۱۲ - این آیین‌نامه برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و مراکز دانشگاهی لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مخبـر معاون اول رييس ­جمهور
حقوق عمومی 1400/06/10

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان ماده ۳ مکرر به آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تظلم‌خواه باید به هنگام خروج از عدلیه احساس آرامش کند تظلم‌خواه باید به هنگام خروج از عدلیه احساس آرامش کند

رئیس قوه قضائیه گفت: کسی که برای تظلم‌خواهی به دادسرا آمده، باید به هنگام خروج از عدلیه احساس تسکین و آرامش کند.

مشاهده بیشتر
تعامل حداکثری قوای سه‌گانه ضرورت حکمرانی کارآمداست/از ایجاد کارگروه مشترک دوقوه استقبال می‌کنیم تعامل حداکثری قوای سه‌گانه ضرورت حکمرانی کارآمداست/از ایجاد کارگروه مشترک دوقوه استقبال می‌کنیم

رئیس جمهور تعامل حداکثری و همدلی قوای سه‌گانه را ضرورت حکمرانی عالمانه و کارآمد در کشور دانست و گفت: هماهنگی ارکان نظام حکمرانی باعث ارتقای مشارکت مردم در امور و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

مشاهده بیشتر
تعامل میان ملت ها با شناخت و فهم مشترک از فرهنگ میسر است تعامل میان ملت ها با شناخت و فهم مشترک از فرهنگ میسر است

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در افتتاح همایش بین المللی «ایران‌شناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال، نگاه به آینده» گفت: معرف هر ملتی فرهنگ آن ملت است که در رفتار، اندیشه و باورهای آنها متجلی است. تعامل بین ملت ها هم بستگی به میزان شناخت و فهم مشترک از تمامی داشته‏ ها، ذخایر علمی و اندیشه‏ ای یکدیگر است. هرچه این شناخت فراگیرتر باشد میزان حمایت و تعامل بین آنها گسترده‏ تر خواهد شد.

مشاهده بیشتر
تعامل و همکاری کشورهای منطقه، بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای امنیت پایدار است/ ایران همواره نسبت به رفع مشکلات عراق دغدغه‌مند بوده است تعامل و همکاری کشورهای منطقه، بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای امنیت پایدار است/ ایران همواره نسبت به رفع مشکلات عراق دغدغه‌مند بوده است

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار "فواد حسین" وزیر امور خارجه عراق با تشکر از دعوت نخست وزیر عراق برای شرکت در "نشست کشورهای همسایه عراق" گفت: اقدام عراق برای برگزاری این نشست اقدام مبارکی است.

مشاهده بیشتر
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جاری افزایش سه‌برابری داشت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جاری افزایش سه‌برابری داشت

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان اکنون به عدد ۷۳۱۲ رسیده که با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان این تعداد روند افزایش به خود می‌گیرد.

مشاهده بیشتر
تعداد شهود ازدواج تعداد شهود ازدواج

به لحاظ قانونی، حضور شهود برای عقد ازدواج یا نکاح الزامی است.

مشاهده بیشتر
تعدادی ازعوامل اصلی اغتشاشات اخیر در کرمان دستگیر شدند تعدادی ازعوامل اصلی اغتشاشات اخیر در کرمان دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری تعدادی از عوامل اصلی و تحریک کننده در اغتشاشات اخیر در روز گذشته خبر داد.

مشاهده بیشتر
تعدد عناوین مجرمانه، منجر به ارتقای ضریب امنیت نشده است تعدد عناوین مجرمانه، منجر به ارتقای ضریب امنیت نشده است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تعدد و تراکم و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگار قضایی ایران با اتکا به حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه که عملا روی دست کشور هزینه‌های زیادی گذاشته منجر به ارتقای ضریب امنیت جمعی و فردی نشده است.

مشاهده بیشتر
تعدیل اجاره بها تعدیل اجاره بها

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن ، تقسیم کردن از روی عدالت و کم کردن می باشد و اجاره بها به معنای مبلغی است که مستاجر بابت استفاده از منافع خانه و آپارتمان استیجاری طبق توافق با صاحب خانه به صورت روزانه یا ماهانه می پردازد که البته اگر عرف را مبنا و الویت قرار دهیم اجاره بها به صورت ماهانه پرداخت می شود.

مشاهده بیشتر
تعدیل اقساط مهریه تعدیل اقساط مهریه

مهریه مالی است که به موجب ازدواج زن مالک آن می گردد. درصورت محکومیت مرد به پرداخت مهریه و عدم توانایی او برای پرداخت مهریه، مرد معسر (ناتوان) از پرداخت مهریه محسوب شده و پرداخت مهریه برای او قسط بندی می شود.

مشاهده بیشتر
تعرفه مراکز مشاوره قوه قضائیه طبق سطح‌بندی و الگوی هزینه‌ها ابلاغ شد تعرفه مراکز مشاوره قوه قضائیه طبق سطح‌بندی و الگوی هزینه‌ها ابلاغ شد

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از ابلاغ تعرفه مشاوره و خدمات مراکز مشاوره قوه قضائیه توسط ریاست قوه قضائیه خبر داد.

مشاهده بیشتر
تعزیرات با حضور موثر در بازار به کاهش تخلفات کمک کند تعزیرات با حضور موثر در بازار به کاهش تخلفات کمک کند

احمد اصانلو در آئین معارفه به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: باید برنامه‌هایی را عملیاتی کنیم که تعزیرات حکومتی با حضور موثر در بازار به کاهش تخلفات کمک کند و به آرامش بیشتر برای مردم برسیم.

مشاهده بیشتر
تعزیرات در صف اول برخورد با تخلفات بازار است تعزیرات در صف اول برخورد با تخلفات بازار است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: انتظار همه از سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با تخلفات بازار است و به همین دلیل تعزیرات در صف اول قرار دارد.

مشاهده بیشتر
تعزیه هنر ملی و دینی کشور است/ تعزیه نمادی از هم نشینی زیبای هنر و دین است تعزیه هنر ملی و دینی کشور است/ تعزیه نمادی از هم نشینی زیبای هنر و دین است

محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به این که هنر تعزیه، هنری ملی، دینی و نمادی از هم نشینی زیبای هنر و دین است، گفت: باید با ترویج هنر تعزیه هنرهای نمایشی را به تراز مورد نظر جامعه دینی نزدیک تر کنیم‌.

مشاهده بیشتر
تعطیلی واحدهای قضایی تهران و البرز در روز دوشنبه تعطیلی واحدهای قضایی تهران و البرز در روز دوشنبه

تهران - ایرنا - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران و البرز به استثنای دو شهرستان دماوند و فیروزکوه در روز دوشنبه ۱۳ تیر تعطیل است.

مشاهده بیشتر
تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات
کیفری 1401/09/05

تعلیق اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب مجدد جرم است.

مشاهده بیشتر
تعویق صدور حکم تعویق صدور حکم
کیفری 1401/07/30

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم.قانونگذار در خصوص بر خی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.

مشاهده بیشتر
تعیین تکلیف خودروهای توقیفی پارکینگ‌های جمع آوری اموال تملیکی در دادگستری استان آذربایجان غربی تعیین تکلیف خودروهای توقیفی پارکینگ‌های جمع آوری اموال تملیکی در دادگستری استان آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از تعیین تکلیف و فروش تعداد قابل توجهی از خودروها و موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خبر داد.

مشاهده بیشتر
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در انبار اموال تملیکی یزد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در انبار اموال تملیکی یزد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از تعیین تکلیف خودروهای توفیقی در انبار اموال تملیکی یزد خبر داد.

مشاهده بیشتر
تعیین تکلیف سریع کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان املاک تملیکی اصفهان در دستور کار قرار گرفت تعیین تکلیف سریع کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان املاک تملیکی اصفهان در دستور کار قرار گرفت

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تعیین تکلیف سریع کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان املاک تملیکی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
تعیین داور تعیین داور

واژه داور یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر.

مشاهده بیشتر
تعیین رایزن کشاورزی در کشورهای هدف تجاری ضروری است تعیین رایزن کشاورزی در کشورهای هدف تجاری ضروری است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما با وزارت امور خارجه و وزارت صمت مذاکراتی را برای دریافت مجوز رایزن کشاورزی انجام دادیم تا در کشورهای هدف مانند برزیل که کار کشاورزی داریم رایزن کشاورزی داشته باشیم.

مشاهده بیشتر
تعیین سازوکار برای فرایند مرخصی و عفو محکومان مواد مخدر باید به نفع جامعه باشد تعیین سازوکار برای فرایند مرخصی و عفو محکومان مواد مخدر باید به نفع جامعه باشد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: باید سازوکارهایی طراحی شود که حتی فرایند مرخصی و عفو و سایر امتیازاتی که برای محکومین مواد مخدر صورت می‌گیرد با یک ملاحظات و بازنگری‌هایی باشد که در نهایت جامعه از آن سود ببرد.

مشاهده بیشتر
تعیین سرنوشت هم یک حق است و هم یک تکلیف سیاسی و مسئولیت اجتماعی/ قانون اساسی اعتبار فرانسلی دارد تعیین سرنوشت هم یک حق است و هم یک تکلیف سیاسی و مسئولیت اجتماعی/ قانون اساسی اعتبار فرانسلی دارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شرکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت طبیعتاً یک حق است؛ حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب کردن. هر شهروندی در فرایند انتخابات حق دارد آینده سیاسی خود و فرزندانش را رقم بزند.

مشاهده بیشتر
تعیین مهلت ۲ ماهه برای تحویل اموال بلاصاحب به سازمان اموال تملیکی تعیین مهلت ۲ ماهه برای تحویل اموال بلاصاحب به سازمان اموال تملیکی

دادستان تهران در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) دستور داد ۱۷ تن مواد اشتعال‌زای موجود در انبارهای این گمرک به محل مناسب دیگری منتقل شوند.

مشاهده بیشتر
تعیین هویت فرزندان اتباع با تأمین اعتبار لازم به سرعت انجام می شود تعیین هویت فرزندان اتباع با تأمین اعتبار لازم به سرعت انجام می شود

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است که این مسئولیت بار مالی و حجم کاری قابل توجهی را به سازمان تحمیل می کند.

مشاهده بیشتر
تعیین و تصویب فهرست اولویت‌های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی تعیین و تصویب فهرست اولویت‌های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین فهرست اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایشی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تغییر رویه مصاحبه‌های آزمون قضاوت؛ برگزاری مصاحبه‌ها با حضور یک تیم حقوقی و یک تیم روانشناس تغییر رویه مصاحبه‌های آزمون قضاوت؛ برگزاری مصاحبه‌ها با حضور یک تیم حقوقی و یک تیم روانشناس

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بومی سازی مصاحبه های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور توامان تیم حقوقدان و روانشناس خبر داد.

مشاهده بیشتر