اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر
کیفری 1401/08/29 261

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد. 

مؤلفان دانشنامه جرم‌شناسی‌ نیز در تعریف اعتیاد می‌نویسند: اعتیاد حالتی است کـه در اثـر وابستگی جسمانی و روانی‌ فرد‌ نسبت‌ به یک‌ مادّه مخدر به وجود آید.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

 

اعتیاد به مواد مخدر

استعمال مواد مخدر

جرم اعتیاد

اقدامات پیش بینی شده درقانون برای ترک اعتیاد

مجازات استعمال مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است