کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
«وصف تجريدي» در حقوق ايران، با تاكيد بر رويه قضايي «وصف تجريدي» در حقوق ايران، با تاكيد بر رويه قضايي مشاهده بیشتر
آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی پس از انقضای دوره ی مأموریت ایشان آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی پس از انقضای دوره ی مأموریت ایشان مشاهده بیشتر
اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک مشاهده بیشتر
بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه مشاهده بیشتر
برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی مشاهده بیشتر
بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت ها در حقوق ایران و کامن لا بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت ها در حقوق ایران و کامن لا مشاهده بیشتر
تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی مشاهده بیشتر
تاثير ورشکستگي شرکت هاي مادر و تابعه بر يکديگر با تدقيق در روابط و مسووليت متقابل آنها تاثير ورشکستگي شرکت هاي مادر و تابعه بر يکديگر با تدقيق در روابط و مسووليت متقابل آنها مشاهده بیشتر
تجارت جنین در حقوق داخلی و بین المللی تجارت جنین در حقوق داخلی و بین المللی مشاهده بیشتر
تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت مشاهده بیشتر
تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت ها وتقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامنا مسئول تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت ها وتقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامنا مسئول مشاهده بیشتر
تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت های سهامی تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت های سهامی مشاهده بیشتر
تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیک تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیک مشاهده بیشتر
تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل مشاهده بیشتر
تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در حقوق ایران تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در حقوق ایران مشاهده بیشتر
جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی مشاهده بیشتر
جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی مشاهده بیشتر
جرایم علیه اسرار تجاری جرایم علیه اسرار تجاری مشاهده بیشتر
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی مشاهده بیشتر
حمل کالا بر عرشه کشتی و مسئولیت متصدی حمل حمل کالا بر عرشه کشتی و مسئولیت متصدی حمل مشاهده بیشتر
خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي مشاهده بیشتر
قاعده تعليق يا توقف خود به خودي تعقيب ورشكسته (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران) قاعده تعليق يا توقف خود به خودي تعقيب ورشكسته (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران) مشاهده بیشتر
قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی مشاهده بیشتر
ماهيت سهام وثيقه مديران شرکت هاي سهامي عام ماهيت سهام وثيقه مديران شرکت هاي سهامي عام مشاهده بیشتر
مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی آن مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی آن مشاهده بیشتر
مسئولیت مدنی و ورشکستگی مسئولیت مدنی و ورشکستگی مشاهده بیشتر
مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی با رویکردی به شرکت های تجاری مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی با رویکردی به شرکت های تجاری مشاهده بیشتر
معامله خارج از حدود اختیار مدیر معامله خارج از حدود اختیار مدیر مشاهده بیشتر
نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی مشاهده بیشتر