تاثير ورشکستگي شرکت هاي مادر و تابعه بر يکديگر با تدقيق در روابط و مسووليت متقابل آنها

تاثير ورشکستگي شرکت هاي مادر و تابعه بر يکديگر با تدقيق در روابط و مسووليت متقابل آنها دانلود کتاب
منابع

حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ربیعا اسکینی

نویسندگان

لعیا جنیدی - حسن اسکندری - بهزاد فرجام

تاریخ چاپ

1396/01/18

چکیده

نویسندگان: لعیا جنیدی، حسن اسکندری و بهزاد فرجام

چکیده:

موضوع شرکت هاي مادر و تابعه، به دليل نقش آنها در عرصه تجاري-اقتصادي، همواره از مسائل بحث برانگيز محافل حقوقي بوده است. از جمله ابهاماتي که در اين مورد قابليت تحقيق و بررسي دارد، مسئله تاثير يا عدم تاثير ورشکستگي اين دو شرکت بر يکديگر است. در اين زمينه، اصل استقلال مالي اين دو شرکت به دليل شخصيت حقوقي مستقل آنها از يک سو و روابط مالي و مديريتي بين آنها از سوي يکديگر، بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين پژوهش، سعي شده است با بررسي روابط و مسووليت هاي بين اين دو شرکت در طول حياتشان، به ارائه پاسخي روشن در اين خصوص دست يابيم. ماحصل پژوهش حاکي از تاثير ورشکستگي شرکت مادر بر تابعه و ورود آن به وادي انحلال در عمل و مسووليت احتمالي شرکت مادر در فرض ورشکستگي شرکت تابعه است.