تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت

تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت دانلود کتاب
منابع

ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته نوشته ربیعا اسکینی

نویسندگان

احد قلی‌زاده منقوطای

تاریخ چاپ

1395/03/11

چکیده

نویسندگان: احد قلی‌زاده منقوطای

چکیده:
تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که علی‌رغم بی تجهی خواسته یا ناخواسته حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی توان از روابط حقوقی مردم در جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به‌صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء در روابط اجتماعی، به ویژه روابط قراردادی و تجاری وجود دارد، اگرچه این امر از نظر ماهوی اختصاص به حقوق تجارت ندارد. برای نمونه در انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب؛ در پذبره‌نویسی سهام، افتتاح حساب و مصوبات مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی عام در شرف تأسیس؛ در قرارداد داوری؛ و در تعهد به نفع ثالث می توان از این تأسیس بهره برد یا هم‌اکنون از آن بهره برده می‌شود. همچنین ممکن است که خیلی از اعمال حقوقی را که فعلا به صورت مناقشه آمیز انجام می گیرند با بهره گیری از امکانات تعلیق در انشاء به نحو کارامدتر و دور از مناقشه‌‎تری منعقد کرد. استفاده از تعلیق در انشاء راهکاری هوشمندانه تر برای دستیابی راحت تر به اهداف قرارداد، رسیدن به اهدافی چندمرحله‌ای و اجتناب از باقی گذاشتن مشکلات احتمالی اجرا به بعد از انعقاد قرارداد فراهم می آورد.

واژگان کلیدی: ایجاب معلق، تعلیق در انشاء، قبول معلق