آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی پس از انقضای دوره ی مأموریت ایشان

آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی پس از انقضای دوره ی مأموریت ایشان دانلود کتاب
منابع

اسکینی ، ربیعا (1389) ، حقوق تجارت (شرکت های تجاری) ، جلد دو ، تهران : انتشارات سمت

نویسندگان

محمدرضا پاسبان

تاریخ چاپ

1393/08/03

چکیده

نویسنده : محمدرضا پاسبان 

چکیده : 

دوره مأموریت مدیران و مدیرعامل شرکتهای سهامی برخلاف دیگر شرکتهای تجاری مقید به زمان می باشد. با این حال به دلیل تفاوت در جایگاه حقوقی هریک، آثار اعمال هریک پس از پایان دوره مأموریت یکسان نیست. بعلاوه، در مورد اعتبار اعمال مدیران پس از پایان ماموریت هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، با انقضاء دوره مأمورریت مدیران هیچ خللی بر اختیارات و وظایف مدیران وارد نمی شود در حالیکه دیدگاه مقابل، صلاحیت مدیران پس از پایان مدت مزبور را محدود به امور روزمره و غیرتعهدآور می دانند.