تجارت جنین در حقوق داخلی و بین المللی

تجارت جنین در حقوق داخلی و بین المللی دانلود کتاب
منابع

کتاب ژنوم انسانی به مثابه میراث مشترک بشریت یا ژنتیک بیم و امید ترجمه ابراهیم بیگ زاده

نویسندگان

بهرام تقی پور

تاریخ چاپ

1396/03/06

چکیده

بهرام تقی پور 

 

چکیده

بی شک ناباروری معضلی خانوادگی و اجتماعی است که ممکن است یکی از موجبات طلاق به حساب آید، اما توسل به طرق غیراخلاقی بارداری برای رفع این معضل به خصوص با نگاه و رویکرد اقتصادی و تجاری از قبیل خرید و فروش تخمک، اسپرم و جنین یا بارداری به حساب دیگری نه تنها یک معضل بزرگ تر اجتماعی به حساب می آید، بلکه به مراتب آثار مخرب تری برای اشخاص متعدد به خصوص طفل ایجاد خواهد کرد و کرامت و هویت انسانی نیز خدشه دار خواهد شد. حقوق داخلی کشورها و سازمان های بین المللی به این شیوه های بارداری نگاه واحدی ندارند که در این مقاله به طور تطبیقی مطالعه شدند. در حقوق ما توسل به این گونه شیوه ها که در قانون شيوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن بیان نشده است، به دلیل تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه غیر مجاز و هرگونه قرارداد راجع به آن باطل است.

واژگان کلیدی

بارداری به حساب دیگری، تجارت جنين، اسپرم و تخمک