تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیک

تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیک دانلود کتاب
منابع

جایگاه امضاء دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی نوشته مصطفی السان

نویسندگان

احد قلی زاده

تاریخ چاپ

1390/12/02

چکیده

احد قلی زاده 

 

چکیده:

در باره امضای الکترونیکی کم و بیش مطالبی از جنبه حقوقی نوشته شده است. اما در مطالب نوشته شده کمتر به ارزش و اعتبار امضای الکترونیکی توجه شده و بعضی سوالات و ابهامات برغم طرح پاسخ داده نشده با پاسخی که داده شده قانع کننده نبوده است. در این میان، بعضی از نویسندگان دچار اشتباهاتی شده و بعضی نیز مطالبی سطحی را بیان کرده و گذشته اند. مقاله

حاضر تحت عناوین تعریف امضای الکترونیکی، شناسایی امضاء کننده، کفایت امضای الکترونیکی، شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، امضای معتبر و قابل استناد، ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و در نهایت خدمات صدور امضای الکترونیکی به موضوع مورد بحث پرداخته است.

واژگان کلیدی:

امضاء، امضای الکترونیکی، ارزش اثباتی، خدمات صدور امضای الکترونیکی، طبقه بندی JEL

K12