تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت ها وتقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامنا مسئول

تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت ها وتقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامنا مسئول دانلود کتاب
منابع

صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه نوشته حمید اسدی ، طیب افشار نیا

نویسندگان

احد قلی زاده

تاریخ چاپ

1394/03/09

چکیده

احد قلی زاده 

 

چکیده

ماده ۲۵۱ قانون تجارت اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعة مدير تصفيه ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهرة روالی را به هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیر تصفیه هیچ یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفية ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که در نهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به ترتیب به مدیر تصفیه ورشکسته یا ورشکستگانی داده می شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه ای را برگزیده است. بنابراین، ماده ۲۵۱ ق.ت. از نظر رعایت اولویت ها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقررهای اساسی شمرده می شود.

واژگان کلیدی

اسناد تجارتی، ضمانت، قانون تجارت، ماده ۲۵۱ ق.ت.، ورشکستگی