کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز مشاهده بیشتر
توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه مشاهده بیشتر
مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قرارداد های بین المللی نفت مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قرارداد های بین المللی نفت مشاهده بیشتر
مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت مشاهده بیشتر
مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز مشاهده بیشتر
معیار های مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو معیار های مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو مشاهده بیشتر
معیارهای مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو معیارهای مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو مشاهده بیشتر
نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت مشاهده بیشتر
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح «داوري و دادرﺳﯽ» در ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري و ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح «داوري و دادرﺳﯽ» در ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري و ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان مشاهده بیشتر