مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت دانلود کتاب
منابع

مسئولیت مدنی ناصر کاتوزیان

نویسندگان

سید نصرالله ابراهیمی، فرخ جواندل جانانلو

تاریخ چاپ

1394/02/10

چکیده

نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی، فرخ جواندل جانانلو

چکیده: 

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرار داد تنظیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکار های مناسب برای آنها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحت شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکار هایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.