معیار های مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو

نویسندگان

حمیدرضا علوی یزدی - عرفان قاسم پور

تاریخ چاپ

1393/06/02

چکیده

نویسندگان: حمیدرضا علومی یزدی، عرفان قاسم پور

چکیده:

مصادره غیر مستقیم در آرای متعدد داوری صادر شده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیرا مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیر مستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیر مستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیر منطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند ، این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مولفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیر مستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیر مستقیم اند، در نوع خود یک نو آوری در بررسی دعاوی مصادره غیر مستقیم محسوب میشوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.