معیارهای مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو

معیارهای مصادره غیر مستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده ال پاسو دانلود کتاب
منابع

Brownlie, Ian, 2003, “Principles of Public International Law”, 6th Edition, New York: Oxford University Press.

نویسندگان

حمیدرضا علومی یزدی - عرفان قاسم پور

تاریخ چاپ

1393/06/02

چکیده

نویسندگان : حمیدرضا علومی یزدی ، عرفان قاسم پور

چکیده : 

مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.