نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت دانلود کتاب
منابع

نقد تحریم نفت اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل، الهام امین زاده و ناصر خداپرست

نویسندگان

احمد مومنی راد - ناصر خدا پرست

تاریخ چاپ

1393/03/27

چکیده

نویسندگان: احمد مومنی راد، ناصر خداپرست

چکیده:

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشار های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران ، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند. اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمد های نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطع نامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.