مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قرارداد های بین المللی نفت

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قرارداد های بین المللی نفت دانلود کتاب
منابع

ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، ﺟﻠﺪ اول، ﭼﺎپ ﻳﺎزدﻫﻢ، 1391

نویسندگان

سید نصرالله ابراهیمی - فرخ جواندل جانانلو

تاریخ چاپ

1394/02/10

چکیده

نویسندگان : سید نصرالله ابراهیمی ، فرخ جواندل جانانلو

چکیده : 

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می‌شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می‌کند که قرارداد به‌طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک‌های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن‌ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه‌ بندی و مدیریت ریسک‌های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به‌ آسانی امکان‌پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌های قراردادی پرداخته می‌شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحلة تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می‌شود.