ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز دانلود کتاب
منابع

نفت ما و مسائل حقوقی آن، محمد علی موحد

نویسندگان

ولی رستمی - احمد رنجبر

تاریخ چاپ

1393/03/26

چکیده

نویسندگان: ولی رستمی، احمد رنجبر

چکیده:

دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی ، ابزار های مالی (مالیاتی و غیر مالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزار های مالیاتی مربوط می شود ، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشور ها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت هارا قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیما سرمایه گذاری کنند و خطر های سرمایه گذاری را متحمل شوند. در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشور ها موضوع بحث این مقاله است.