لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

آراء شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به کار و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از قراردادی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

تنفیذ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فومن

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت استخدامی کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به پرداخت حق بیمه مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی نیز طرف دعوی قرار گیرد

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۷۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سمت شاکی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است و اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهدبود

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۲ از بند (الف ـ۲) مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۹۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قطع مستمری افراد ازکارافتاده غیر ناشی از کار

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شمـاره ۹۶۳ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند

مشاهده بیشتر