لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده ۲، ‏ماده ۳، ماده ۵، ماده ۶، ماده ۹، ماده ..

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۷۳۸، ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ ‏مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون رسیدگی ‏به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم ‏شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری‏ نسبت به مطالبه هزینه‌های درمانی از سازمان بیمه خدمات ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بیمه خدمات درمانی ‏به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمان و حد تعرفه‌های مصوب

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ‏به رسیدگی شکایت عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان برقراری طرح ارتقاء شغلی برای کارکنانی که از همترازی استفاده می‌نمایند

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استنباط از ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری

مشاهده بیشتر