آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون رسیدگی ‏به تخ

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/01/25
شماره ویژه نامه ۱۸۰۹۲
شماره انتشار ۱۸۰۹۲
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 6/12/1385        شماره دادنامه: 808 ـ 809        کلاسه پرونده: 83/444ـ 429‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد ‏کشاورزی.‏        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر ‏دیوان عدالت اداری.‏        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/174 موضوع شکایت ‏آقای سیدمحمد عبداللهی به طرفیت، وزارت جهاد سازندگی به خواسته ابطال رأی هیأت ‏تجدیدنظر اول جهاد سازندگی ـ اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره16 مورخ 10/1/1379 ‏چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی کارمند قراردادی جهاد سازندگی است و ‏طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح) ماده 9 ‏قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 به عنوان مجازات کارمند قراردادی ‏مورد نداشته و خلاف مقررات است زیرا اجرای این بند صرفاً برای کارمندان رسمی دولت ‏باید اعمال شود. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون استخدام کشوری و ماده 3 آیین‎نامه ‏استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون مذکور سازمان می‎تواند از ماده 6 آیین‎نامه ‏مذکور استفاده نماید. بنابراین با رعایت تبصره ذیل ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات ‏اداری رأی به ابطال و نقض رأی شماره 97/77 مورخ 2/12/1377 شعبه اول تجدیدنظر ‏صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد و رعایت مقررات استخدام کشوری و تخلفات اداری ‏به شعبه همعرض ارجاع و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی ‏به پرونده کلاسه 79/394 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای ‏رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 16 مورخ ‏‏19/1/1379 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 469 مورخ 2/5/1380 با رد اعتراض ‏تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب ـ 1ـ شعبه سوم در رسیدگی ‏به پرونده کلاسه81/2079 موضوع شکایت صمد یازرلو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی ‏استان گلستان به خواسته اعتراض به رأی شماره 42/81 مورخ 15/9/1381 هیأت تجدیدنظر ‏رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه  1465 مورخ 23/6/1382 چنین رأی صادر ‏نموده است، با توجه به اقرار صریح شاکی به غیبتهای انتسابی، رأی معترض‎عنه طبق ‏قانون صادر گردیده لذا شکایت موجه بـه نظر نمی‎رسد حکم بـه رد شکایت صادر و اعلام ‏می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/919 موضوع ‏تقاضای تجدیدنظر آقای صمد یازرلو نسبت به دادنامه شماره 1465 مورخ 23/6/1382 ‏شعبه سوم به شرح دادنامه شماره183 مورخ31/2/1383 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه ‏بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ‏‏80/924 موضوع شکایت آقای مجید قنبری به طرفیت سازمان جهاد استان کرمانشاه ـ ‏اداره کل امور عشایری استان به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 5/80ت2 مورخ ‏‏2/2/1380 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد و نقض آن به شرح ‏دادنامه شماره 891 مورخ 7/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه ‏شاکی دلیل موجهی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه و نقض قوانین و مقررات در آن ‏ارائه ننموده است، شکایت غیر  موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ‏ج ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1404 موضوع تقاضای ‏تجدیدنظر آقای مجید قنبری نسبت به دادنامه شماره 891 مورخ 7/5/1381 شعبه ششم ‏به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 16/12/1382 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را ‏عیناً تایید و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ‏‏81/666 موضوع شکایت آقای بهروز انصاری‎کلاچاهی به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات ‏اداری کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته نقض و ابطال رأی 42/80ت2 ‏مورخ 17/10/1380 هیأت مذکور و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1742 مورخ ‏‏21/8/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه از سوی شاکی دلایل متقن و ‏معتبری در جهت مخدوش بودن رأی معترض‎عنه که موجبات نقض و ابطال آن را فراهم ‏سازد اقامه و ارائه نگردیده است و اشکالی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با ‏آنها در رأی مذکور ملاحظه و مشاهده نمی‎شود. علیهذا خواسته شاکی غیر ثابت تشخیص ‏و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. دـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده ‏کلاسه 82/4 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای بهروز انصاری نسبت به دادنامه شماره 1742 ‏مورخ 21/8/1381 شعبه 16 به شرح دادنامه شماره 495 مورخ 31/4/1382 چنین رأی ‏صادر نموده است، از آنجا که رأی قطعی شماره 42/80ت2 مورخ 17/10/1380 هیأت ‏تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر محکومیت بـازخرید ‏خدمت تجدیدنظر خواه مستنداً بـه بندهای 6 و 16 و 26 ماده8 و بند (ح) ماده 9 قانون ‏رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و در تایید رأی ‏هیأت بدوی صادر شده است، بنابراین ایراد مؤثری که سبب گسیختن دادنامه تجدیدنظر ‏خواسته گردد ابراز نشده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ‏هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس ‏از بحث و بررسی و انجام مشـاوره و احراز تعارض در باب شمول یا عدم شمول قانون ‏رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان قراردادی بین دادنامه‎های فوق‎الذکر بـا ‏اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏ رأی هیأت عمومی         با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص ‏شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرائی ‏قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و ‏قراردادی است، دادنامه‎های شماره 183 مورخ 31/2/1383 و 495 مورخ 31/4/1382 ‏شعبه دهم تجدیدنظر، شماره1268 مورخ16/12/1382 شعبه ششم تجدیدنظر در حدی ‏که متضـمن شمـول قـانون رسیـدگی به تـخلفات اداری دربـاره کارمنـدان قراردادی ‏جهاد سازندگی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی ‏به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط ‏لازم‎الاتباع است.‏ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمد