لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۴۵۸ / ۱۹۵۵۶ 1391/02/07

قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مشاهده بیشتر

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۴۱۲

مشاهده بیشتر

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۱۲

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۵۹ / ۲۰۳۹۰ 1393/12/13

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۴۷ / ۲۰۶۶۸ 1394/11/27

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۷۹ / ۱۹۸۸۰ 1392/03/16

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۶ / ۱۹۸۹۵ 1392/04/04

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۰ / ۱۹۵۳۸ 1391/01/16

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر