لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

آراء شماره ۲۰۲ ، ۲۰۳، ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۳ـ۳ ‏بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند۲ بخشنامه شماره۲۷ مستمریها، بند۳ بخشنامه شماره ۲۸ ‏مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها،‏‏ بند (د) بخشنامه شماره۴ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

اصلاح ماده۴ مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه ‏دانشجویان خارجی»‏

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

الحاق یک بند به ماده ۳ مصوبه « تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های ‏نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)»‏

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

انتخاب عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی‏

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای ایلام، کشاورزی و منابع طبیعی‏ رامین و کاشان‏

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین‌ دادرسی ‏دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین‌ دادرسی ‏دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر