تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای ایلام، کشاورزی و منابع طبیعی‏ رامین و کاشان‏

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/08/01
شماره ویژه نامه ۱۸۲۴۸
شماره انتشار ۱۸۲۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

‏(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386 به پیشنهاد وزارت ‏علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر عباس قربانی، دکتر محمدتقی بیگی‌نصیری ‏و دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای ایلام، کشاورزی و ‏منابع طبیعی رامین و کاشان تصویب کرد. ‏