اصلاح ماده۴ مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه ‏دانشجویا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/08/01
شماره ویژه نامه ۱۸۲۴۸
شماره انتشار ۱۸۲۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

‏(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386 موضوع اصلاح و ‏تغییر ماده 4 مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه دانشجویان ‏خارجی» مبنی بر تشکیل شورای راهبردی سیاستگذاری کلان برای دانشجویان خارجی ‏را به شرح ذیل تصویب نمود:‏        ‏« ماده4ـ شورای راهبردی سیاستگذاری:‏به منظور سیاستگذاری کلان در کلیه امور مربوط به دانشجویان خارجی، شورای ‏راهبردی سیاستگذاری کلان، با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:‏        ‏1ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون مربوطه.‏        ‏2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون مربوطه.‏        ‏3ـ وزیر امور خارجه یا معاون مربوطه.‏        ‏4ـ وزیر اطلاعات یا معاون مربوطه.‏        ‏5 ـ رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی یا معاون مربوطه.‏        ‏6 ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا معاون مربوطه.‏        ‏7ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون مربوطه.‏        ‏8 ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون مربوطه.‏        ‏9ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا معاون مربوطه.‏        ‏10ـ رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) یا معاون مربوطه.‏        ‏11ـ سه نفر شخصیت علمی و فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ‏تصویب شورای راهبردی.‏        تبصره1ـ ریاست شورا با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.‏        تبصره2ـ دبیرخانه شورا در دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ‏دانشگاهها خواهدبود.‏        تبصره3ـ شورای راهبردی، حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تشکیل، نسبت به تهیه ‏سیاستهای کلان مربوط به دانشجویان خارجی و ارائه آن برای تصویب به شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی، اقدام می‌نماید. ‏ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس