لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

آراء شماره ۲۱۷ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوق‌العاده خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب۱۳۷۶ به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشسته شده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضعیت به هیأت علمی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی معلمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون جذب نیروی انسانی در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب۱۳۶۷ به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت به آموزش و پرورش جزء سوابق دولتی آنان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۱۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۴۵۵۱۶/۱۰/۱۶/پ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۴معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام دانشگاه پیام‌نور به صدور مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در صورت تعهد داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک تحصیلی کارشناسی معادل

مشاهده بیشتر