لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور (مصوب کارگروه منتخب شورای عالی بنا به تفویض جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر