اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور (مصوب کارگروه منتخب شورای

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/15
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۸
شماره انتشار ۱۸۳۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

        ماده1ـ تعریف        به منظور تأمین نیاز فرهنگی ـ آموزشی جامعه اهل سنت ایران شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت زیر نظر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و با اهداف، وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده در این اساسنامه تشکیل می‌شود.        ماده2ـ اهداف        1ـ تربیت عالمان آگاه، متعهد و متخلق برای انجام وظایف و پاسخ به نیازهای دینی جامعه اهل سنت.        2ـ ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزشهای تطبیقی و زبان رسمی کشور.        3ـ نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی.        4ـ ارتقای کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت.        ماده3ـ ارکان        1ـ شورای برنامه‌ریزی.        2ـ دبیر و دبیرخانه.        ماده4ـ ترکیب اعضاء شورای برنامه‌ریزی        1ـ رئیس شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت (رئیس شورا).        2ـ دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت.        3ـ حداقل سه نفر از اعضای شورای نمایندگان ولی فقیه به انتخاب شورای مزبور.        4ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی.        5 ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه.        6 ـ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی.        7ـ سه نفر از علمای مذاهب اهل سنت به انتخاب شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و ترجیحاً از میان نمایندگان اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری.        تبصره ـ اعضای حقیقی شورا به مدت 3 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.        ماده5 ـ وظایف شورای برنامه‌ریزی        1ـ تصویب برنامه‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی.        2ـ تصویب شرایط و ضوابط صدور مدارک تحصیلی برای طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت.        3ـ نظارت بر کیفیت تحصیلی مدارس علوم دینی اهل سنت و ارزشیابی مستمر آنها.        4ـ اعطای مجوز تأسیس مدارس‌دینی اهل سنت در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب.        5 ـ صدور مدارک تحصیلی و علمی برای طلاب و ارزشیابی مدارک علمی صادره از داخل یا خارج از کشور.        6 ـ تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی، مالی و معاملاتی مدارس علوم دینی اهل سنت.        7ـ تصویب ساختار سازمانی، بودجه سالانه و کلیه مقررات مورد نیاز دبیرخانه شورا.        تبصره ـ وظایف فوق در چارچوب نظام آموزشی، سیاستها و ضوابط مصوب شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت انجام می‌پذیرد.        ماده6 ـ جهت انجام کلیه امور و فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط به شورای برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی زیر نظر رئیس شورا تشکیل می‌گردد.        تبصره ـ انجام وظایف دبیرخانه در استانها توسط دفاتر نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت با هماهنگی رئیس شورای برنامه‌ریزی انجام می‌شود.        ماده7ـ وظایف دبیر و دبیرخانه        1ـ نظارت و ایجاد هماهنگی درخصوص دفاتر نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت.        2ـ ارزیابی فعالیت‌های مدارس علوم دینی در چارچوب ضوابط تعیین شده.        3ـ انجام پژوهش‌های موردنظر شورای برنامه‌ریزی.        4ـ تهیه و تدوین طرح‌ها و ارائه نظریات کارشناسی موردنیاز شورای برنامه‌ریزی.        5 ـ تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات شورای برنامه‌ریزی.        6 ـ ابلاغ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و فراهم آوردن تمهیدات اجرایی.        7ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه یا گزارش‌های لازم به شورای برنامه‌ریزی.        تبصره ـ دبیر شورای برنامه‌ریزی، مدیریت اداری و اجرایی دبیرخانه را عهده‌دار می‌باشد و با حکم رئیس شورای برنامه‌ریزی منصوب می‌گردد.        ماده8 ـ بودجه دبیرخانه بصورت کمک توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تأمین می‌گردد.        ماده9ـ کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این اساسنامه از تاریخ تصویب آن منسوخ و بلااثر خواهدبود.        ماده10ـ این اساسنامه مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره بنا به تفویض جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط کارگروه منتخب شورای عالی به تصویب رسید.